PROO 2020

Wyniki wniosków pełnych

W ramach tegorocznego naboru  PROO 1a dofinansowania rekomendowanych zostały 83 wnioski spośród 174, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 94,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

 • 2020- 17 800 000,00 zł,
 • 2021- 3 686 508,26 zł,
 • 2022- 28 392 464,89 zł.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz

Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1a

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

 


Wyniki oceny wniosków wstępnych

W ramach tegorocznego naboru wniosków wstępnych PROO 1a 2020 podmioty uprawnione do udziału w konkursie złożyły 2102 wnioski. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17 800 000,00 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2020 r. wynoszą odpowiednio 3 686 508,26 zł w 2021 r. i 30 576 510,00 zł w 2022 r.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 177 najwyżej ocenionych wniosków wstępnych.

Próg punktowy pozwalający na udział w naborze wniosków pełnych wyniósł 48,5 punktów.

Wszyscy Wnioskodawcy automatycznie otrzymają karty ocen złożonego wniosku w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO lub pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

 

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 4 maja o godzinie 12.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do dnia 18 maja, do godziny 12.00.

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

 

Listy:

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2020 .xls .pdf

Lista wniosków wstępnych niezakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2020 .xls .pdf


Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020 zakończona

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020.
Wszystkie Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 2102 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe Wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku.
Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1a 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.
Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Lista Wniosków wstępnych odrzuconych w wyniku oceny formalnej


Zakończyliśmy nabór wniosków wstępnych w ramach edycji 2020 Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny w konkursie, podczas trwającego cztery tygodnie naboru: od 4 lutego do 4 marca 2020 (do godz. 12.00).

W trakcie naboru wpłynęło 2102 wnioski.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji to prawie 1 mld 100 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest w drugiej połowie kwietnia 2020 roku.


Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 52 mln zł.

W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17.800.000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 3.686.508 zł w 2021 r. i 30.576.510 zł w 2022 r.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, najczęściej zadawanymi pytaniami i do składania wniosków!

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020

W ramach PROO 1b edycja 2020 zostały złożone 32 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji na wkład własny w projektach międzynarodowych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 15 wniosków.

Do dofinansowania wybranych zostało 14 wniosków. Dofinansowane zostały wszystkie wnioski ocenione pozytywnie merytorycznie.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco. W roku:

 • 2020 łącznie 1 417 190,29 zł;
 • 2021 łącznie 727 034,00 zł;
 • 2022 łącznie 233 247,50 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Listy:

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1b – pobierz.


Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020 zakończona

 Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020.

Wszystkie Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 32 wnioski złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 17 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe Wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1b 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

Lista Wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania.

Lista Wniosków wstępnych odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania.

Rozstrzygnięcie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego odwołań od oceny formalnej PROO 1b- do pobrania.

 


Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2020

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

 1. udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 2. realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 3. realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W ramach konkursu wyznaczono strategiczne obszary tematyczne w zakresie projektów, które będą realizowane przez Wnioskodawców przy wykorzystaniu dotacji z PROO na pokrycie wkładu własnego. Strategiczne obszary tematyczne obejmują:

 1. Edukację;
 2. Włączenie społeczne i działalność prorodzinną;
 3. Rozwój wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat;
 4. Pomoc humanitarną i rozwojową;
 5. Dziedzictwo kultury, historii oraz pamięć historyczną;
 6. Ochronę środowiska naturalnego.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi
1 960 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2021 r. i 1 000 000 zł w 2022 r.

Wnioski można składać od dnia 08.04.2020 r. od godz. 15:00 do 11.05.2020 r. do godz. 12:00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł (nie więcej niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs, wkład własny). Dotacja może być udzielona na okres 36 miesięcy.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, Najczęściej zadawanymi pytaniami, Podręcznikiem dla Wnioskodawcy oraz Niezbędnikiem eksperta.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a, edycja 2019-2020

W ramach PROO 2a edycja 2019-2020 zostało złożonych 175 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces oceny formalnej. Następnie na podstawie oceny merytorycznej zostały przygotowane listy rankingowe.

Do dofinansowania wybranych zostało 24 wniosków. W przypadku niniejszego konkursu granica punktowa powyżej której organizacje zakwalifikowały się do dofinansowania wyniosła 93 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

 • W roku 2020 i 2021 łącznie 7.532.899,21 zł – nie więcej niż 8.000.000 zł w 2020 roku, oraz nie więcej niż 4.500.000 zł w 2021 roku.
 • W roku 2022 łącznie 2.000.000,00 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Listy:


 

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO 2a 2019-2020.
Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 175 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie spełniły kryteria formalne.
Dziękujemy organizacjom zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Wyniki planujemy ogłosić do końca maja br.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznejdo pobrania (pdf).


 

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych, edycji 2019-2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny w konkursie, podczas trwającego sześć tygodni naboru: od dnia 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r.
W trakcie naboru wpłynęło 175 wniosków.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca maja 2020 roku.


Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019-2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Wnioski można składać od dnia 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 500 tys. zł.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 8 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio        4 500 000 zł w 2021 r. i 2 000 000 zł w 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków.

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 3 PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!
Organizacjom, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz


Ocena formalna wniosków zakończona.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 3, Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich edycja 2020.

Wszystkie złożone w Systemie Obsługi Dotacji wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 185 złożonych wniosków, 3 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej, a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 3 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Systemie Obsługi Dotacji.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania


 

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Wnioski można składać od dnia 12 marca 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy.

Wartość dotacji wynosi od 20 do 200 tys. zł. W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami:

Podręcznik dla Wnioskodawców PROO 3

FAQ – najczęściej zadawane pytania PROO 3

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków.

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 4 PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!
Organizacjom, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz


Ocena formalna zakończona.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 4, Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich edycja 2020.

Wszystkie złożone w Systemie Obsługi Dotacji wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 107 złożonych wniosków, 2 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej, a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 4, edycja 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Systemie Obsługi Dotacji.

Odwołania złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Lista Wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania


 

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Wnioski można składać od dnia 12 marca 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy.

Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł. W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami:

Podręcznik dla Wnioskodawców PROO 4

FAQ – najczęściej zadawane pytania PROO 4

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 – EDYCJA 2020

Nabór w ramach edycji 2020 PROO 5 został ogłoszony w dniu 28 lutego br. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 3 200 000 zł.

Nabór trwał do 27 października br. Złożonych zostało 1609 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

 1. 1498 – POMOC DORAŹNA,
 2. 67 – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. 44 – CZŁONKOSTWO.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 375 wniosków na łączną kwotę 3 196 967,18 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

 1. 351 – POMOC DORAŹNA,
 2. 12 – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. 12 – CZŁONKOSTWO.

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

Województwo Liczba dotacji
dolnośląskie 20
kujawsko-pomorskie 12
lubelskie 10
lubuskie 3
łódzkie 16
małopolskie 43
mazowieckie 56
opolskie 9
podkarpackie 26
podlaskie 17
pomorskie 18
śląskie 31
świętokrzyskie 10
warmińsko-mazurskie 17
wielkopolskie 70
zachodniopomorskie 18

Na rok 2021 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO. Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych Regulaminu konkursu na rok 2021.

Konkurs PROO 5 edycja 2020 zakończony

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2020, zgodnie z punktem 5 Regulaminu konkursu, z dniem 27 października 2020 roku, godziną 16:00 następuje zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu.

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków


Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 1

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 2

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 3

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 4

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 5

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 6

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 7

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 8

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 9

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 10

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 11

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 12

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 13

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 14

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 15

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 16

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 17

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 18

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 19

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 20

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 21

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 22

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 23

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 23

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 24

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 25

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 26

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 27

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 28

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 29

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 30

 

W przypadku pozostałych wniosków trwa ocena merytoryczna lub są przygotowywane karty ocen dla Wnioskodawców.


 

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, najczęściej zadawanymi pytaniami i do składania wniosków!

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 3 lutego 2020 5:29:50
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 3 lutego 2020 5:29:50
Ostatnio modyfikował: Marta Puźmirowska 2 grudnia 2020 9:53:37