FIO 2018

Dokumenty konkursowe
  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018
  3. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2018
  4. Uchwała Nr 213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
  5. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
  6. Spotkania informacyjne FIO 2018
  7. Podręcznik dla organizacji
  8. Prezentacja nt. edycji FIO 2018
Pozostałe dokumenty

Wytyczne dla Operatorów w sprawie uwzględniania w konkursach zapisów § 2 art. 9 pkt 2. umowy o realizację zadania publicznego

Informacja w sprawie roli NIW – CRSO jako Administratora Danych Osobowych beneficjentów końcowych projektów

Przewodnik beneficjenta FIO 2018 (wer. 1.2)

Najczęściej zadawane pytania

FIO – FAQ

 

Generator FIO 2018

Generator Ofert FIO 2018 znajduje się pod linikem:

https://Generator ofert FIO 2018

Panel wnioskodawcy dla organizacji, których Oferty zostały dofinansowane:

https://Panel wnioskodawcy FIO 2018

 

Eksperci FIO 2018

W ramach Programu FIO, oferty kierowane do dofinansowania wybierane są na podstawie wyników oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Ocena merytoryczna polega na weryfikacji jakości zaprezentowanych w niej propozycji w odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej.

Eksperci wyłonieni zostali w procedurze naboru oraz zostali zweryfikowani przez Dyrektora NIW-CRSO pod kątem ich doświadczenia w pracy/współpracy z sektorem pozarządowym oraz doświadczenia w ocenianiu ofert.

Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane oceniających poszczególne oferty zostają utajnione do czasu ogłoszenia wyników konkursu.

Wytyczne dla ekspertów

Lista ekspertów FIO 2018

 

Komisja Konkursowa FIO 2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Lista członków Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej FIO 2018 Priorytety 1 i 4

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej FIO 2018 Priorytety 2 i 3

 

Wyniki konkursu

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach FIO 2018:

Wyniki odwołań od oceny formalnej ofert złożonych w ramach FIO 2018

Wyniki edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Decyzja  Nr 1 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2018

Decyzja  Nr 2 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2018

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 11 lipca 2018 5:08:05
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 11 lipca 2018 5:08:05
Ostatnio modyfikował: Jan Zujewicz 11 lutego 2019 4:36:09