FAQ – najczęściej zadawane pytania

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

  • organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, parafie, domy zakonne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit.

Co ważne, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp) uprawniającego do pozyskiwania 1%.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  • Priorytet Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  1. Priorytet Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Konkursy ogłaszane są najczęściej raz w roku – najczęściej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego edycję konkursu lub w jego pierwszym kwartale.

W ramach edycji 2019 można ubiegać się o dotację:

  • w ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 300 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.);

W zależności od edycji konkursu FIO dopuszczana jest możliwość dofinansowania projektów trwających w ramach jednego, dwóch lub trzech lat budżetowych.

Od roku 2018 wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 9:49:56
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 9:49:56
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 7 stycznia 2019 1:59:00