FIO 2019 – FAQ – najczęściej zadawane pytania

PODMIOTY UPRAWNIONE

Tak, może złożyć ofertę. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, w przypadku otrzymania decyzji o dofinansowaniu, umowa może nie zostać podpisana, jeżeli Oferent nie złoży sprawozdania z realizacji zadania publicznego dofinansowanego w ramach Programu FIO, za lata poprzednie lub jeżeli sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę.

Taka organizacja nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie. W momencie złożenia Oferty w Generatorze podmiot musi być już wpisany do właściwego rejestru.

Tak, każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć ofertę, niezależnie od tego czy otrzymał dotację z Programu FIO 2014-2020 w ubiegłych latach. Jedynym wyjątkiem są organizacje realizujące projekty dwuletnie, dofinansowane w ramach edycji 2018 FIO (z wyłączeniem Operatorów Priorytetu 1) – są one traktowane jako podmioty nieuprawnione do uczestnictwa w konkursie FIO 2019.

Nie, w takim przypadku Oferta taka będzie traktowana jako złożona przez podmiot, który jest nieuprawniony do udziału w konkursie i zostanie odrzucona w ramach 2 Kryterium formalnego.

Kwestie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację w roku 2020 ureguluje Regulamin edycji 2020 FIO. Dokument ten, przed jego przyjęciem, zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Jeżeli – zgodnie ze statutem – spółka działa dla zysku, jest ona podmiotem nieuprawnionym do udziału w konkursie.

Federacje stowarzyszeń są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie, jeżeli posiadają osobowość prawną – są zarejestrowane we właściwym rejestrze (KRS, rejestr starosty itd.).

Tak. Stowarzyszenia zwykłe są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie.

Takie podmioty nie są uprawnione do udziału w konkursie: podmioty prywatne a także podmioty publiczne nie są uprawnione do udziału w konkursie.

Tak, prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza podmiotów uprawnionych z udziału w konkursie, należy jednak pamiętać, że nie jest dozwolone pobieranie wpłat i opłat oraz przeznaczanie dotacji na prowadzoną przez organizację działalność gospodarczą.

Nie. W ramach FIO 2019 możliwa do uzyskania wysokość dotacji nie jest uzależniona od wielkości czy stażu działalności Oferenta. Należy jednak pamiętać, że przez ekspertów oceniana jest możliwość realizacji zaplanowanego działania przez Oferenta i Partnerów.

Nie. Status podmiotu uprawnionego nie zależy od wielkości siedziby Oferenta. Oświadczenie w Ofercie dotyczące siedziby organizacji służy jedynie weryfikacji 2 kryterium strategicznego, które nie jest obowiązkowe do spełnienia.

 

ZAKRES TEMATYCZNY I REALIZACJA PROJEKTÓW

Należy wybrać tylko jedną sferę pożytku publicznego. W sytuacji gdy Oferta wpisuje się w kilka obszarów należy wybrać tę sferę pożytku, w którą projekt wpisuje się w najwyższym stopniu.

Tak, może. Jednakże, w powyższym przypadku, nie może pobierać wpłat i opłat od beneficjentów zadania za uczestnictwo w szkoleniach.

Planowana liczba osób objętych zadaniem to liczba beneficjentów bezpośrednich projektu. Należy także pamiętać, iż w przypadku otrzymania dofinansowania i realizacji projektu, Zleceniobiorca będzie musiał udowodnić, iż w ramach realizacji projektu objął daną liczbę beneficjentów.

Tak. W ramach FIO 2019 zniesione zostały limity dotyczące ponoszenia kosztów czy też realizacji części zadania za granicami Polski, w związku z czym zadania można realizować poza granicami Polski.

W powyższej sytuacji w polach II.4 należy wpisać tylko te obszary działalności statutowej, w ramach której realizowane będzie zadanie opisane w Ofercie.

 

PARTNERSTWO, OFERTA WSPÓLNA

Jeżeli są to podmioty uprawnione do udziału w konkursie oraz posiadają odrębne numery w rejestrze, mogą one złożyć dwie odrębne oferty w ramach konkursu FIO 2019.

Na etapie składania Oferty nie ma wymogu posiadania umowy partnerskiej w przypadku partnerstwa formalnego. Taka umowa będzie potrzebna po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, przy podpisaniu umowy dotacyjnej.

Nie, nie istnieje taki limit, jednakże należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, jeżeli podmiot uprawniony chce korzystać z dotacji, musi być Oferentem. Zgodnie z Regulaminem: Kiedy Oferent planuje realizację zadania z innymi podmiotami uprawnionymi ma możliwość złożenia oferty wspólnej lub zawiązania partnerstwa nieformalnego.

Nie, ponieważ zgodnie z Regulaminem: Niedozwolone są przepływy finansowe od Oferenta do Partnera. Jeżeli podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie chce być partnerem formalnym w projekcie, nie może korzystać z dotacji.

Złożenie Oferty wspólnej nie wyklucza złożenia jej jeszcze w partnerskie formalnym lub nieformalnym. Można złożyć Ofertę wspólną, w ramach której zawarte będzie także partnerstwo formalne z innym podmiotem.

Partnerstwo nieformalne w praktyce oznacza, że nie wymagane jest podpisanie pomiędzy Oferentem a partnerem umowy partnerskiej. Partner nieformalny może zadeklarować wsparcie merytoryczne w projekcie, a jego zasoby (doświadczenie, potencjał itd.) będą uwzględniane w trakcie oceny możliwości realizacji zadania przez Oferenta.

Pracownicy partnera (także nieformalnego) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za działania realizowane w ramach Oferty – partner nie może czerpać korzyści finansowych z realizacji zadania.

Złożenie Oferty wspólnej premiowane jest dwoma dodatkowymi punktami. Partnerstwo nie jest dodatkowo premiowane.

W ramach FIO 2019 premiowane są projekty poprzez kryteria strategiczne:

Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja
1 Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2017 roku nie przekracza 100 tys. zł. 3
2 Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. 3
Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 1
3 Oferta złożona w ramach oferty wspólnej (minimum dwóch oferentów). 2
4 Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotychczas dotacji w ramach P FIO 2014-2020[1]. 3

[1] Nie dotyczy mikrograntów udzielonych w ramach Priorytetu 1.

 

KOSZTORYS I HARMONOGRAM

Nie jest to zabronione, jednakże celem wprowadzenia projektów dwuletnich jest wprowadzenie możliwości realizacji projektów, których okres realizacji wykracza ponad rok – nie realizacja dwóch projektów rocznych.

Tak, jest to możliwe, jednakże należy pamiętać, że wydatki te powinny przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnego organizacji – każdy planowany wydatek w tej kategorii powinien być uzasadniony.

Nie. Wydatki te, jeżeli wpisują się w cel i działania przewidziane w projekcie oraz są przeznaczone na merytoryczną realizację Oferty, powinny zostać wpisane w kategorii I.A.

Wycena godziny wkładu osobowego określona w Regulaminie… dotyczy tylko i wyłącznie wyceny wkładu osobowego. Do działań realizowanych za wynagrodzeniem powinna zostać przypisana adekwatna stawka rynkowa (np. w projekcie do przeprowadzenia warsztatu zatrudnione są dwie osoby: jedna jako wolontariusz, a druga za wynagrodzeniem. Godzina pracy wolontariusza będzie wyceniona na 100 zł, natomiast osoby zatrudnionej za wynagrodzeniem będzie stawką rynkową np. 200 zł).

Środki trwałe, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 10.000 zł są zgodnie z Regulaminem… kosztami niekwalifikowalnymi niezależnie od kategorii kosztów.

Tak, całość limitu może zostać zaplanowana do wydatkowania w pierwszym roku realizacji zadania. Należy jednak pamiętać, że wszystkie koszty w kat. I.B muszą być racjonalne i uzasadnione, a także że wydatki te są oceniane w ramach oceny kosztorysu oraz oceny potencjału Oferenta.

Tak, wszystkie działania finansowane w ramach dotacji muszą zostać przeprowadzone i zakończone w terminie realizacji projektu.

W harmonogramie, w kolumnie Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy, należy wpisać, które z działań będą realizowane przez podmiot inny niż Oferent: będą realizowane przy pomocy partnera (np. za promocję projektu będzie odpowiadał partner) lub które zostaną zlecone do wykonania innym podmiotom (np. przeprowadzenie szkolenia przez firmę szkoleniową).

Nie – takie rozwiązanie nie jest dozwolone. Zgodnie z Regulaminem: Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 UoDPPioW (porozumienia wolontariackiego) lub umowy cywilno-prawnej i porozumienia wolontariackiego.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE

W przypadku oferty wspólnej kryteria strategiczne uznaje się za spełnione tylko wówczas, gdy wszyscy Oferenci je spełniają. W sytuacji, gdy spełnia je tylko część Oferentów w ofercie wspólnej, kryteria te będą uznane za niespełnione.

Kryterium strategiczne 2 (siedziba organizacji) odnosi się do siedziby oddziału terenowego, natomiast kryterium 1 może odnosić się do danych dot. oddziału terenowego jeżeli jest on w stanie potwierdzić przychód za rok 2017 właściwym dokumentem (bilans/rachunek zysków i strat).

W takim przypadku należy wpisać zero jako wysokość przychodu, a Kryterium strategiczne 1 automatycznie będzie spełnione.

Nie. W Ofercie należy podać wysokość przychodów organizacji za rok 2017.

Nie, kryterium strategiczne 2 jest spełnione kiedy siedziba Oferenta/-ów mieści się w miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.

Dane te zawarte są bazach Głównego Urzędu Statystycznego, np. w publikacji Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2017-r-,6,22.html

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Nie, zgodnie z Regulaminem… wydatki finansowe ponoszone w ramach projektów muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, spełniających wymagania określone dla dowodu księgowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dowody księgowe dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego zaangażowanego w projekty, winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 7 stycznia 2019 4:45:05
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 7 stycznia 2019 4:45:05
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 5 lutego 2019 11:34:30