FIO 2020

System Obsługi Dotacji

System Obsługi Dotacji znajduje się tutaj.

Kontakt:

Infolinia FIO tel. 601 901 285 czynna od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

e-mail: fio@niw.gov.pl

FIO edycja 2020 otwarty konkurs ofert dla priorytetów 2, 3 i 4

 

Wyniki oceny merytorycznej:

Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2020:

Lista rankingowa Priorytet 2 – pobierz PDF

Lista rezerwowa Priorytet 2 – pobierz PDF

Lista rankingowa Priorytet 3 – pobierz PDF

Lista rezerwowa Priorytet 3 – pobierz PDF

Lista rankingowa Priorytet 4 – pobierz PDF

Lista rezerwowa Priorytet 4 – pobierz PDF

Lista Ofert negatywnych merytorycznie – pobierz PDF

 

Decyzje w sprawie dysponowania środkami uwolnionymi w ramach FIO2020

Decyzja Nr 1 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla projektów znajdujących się na „liście ofert rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach FIO 2020

 

Wyniki odwołań od oceny formalnej:

Wynik rozstrzygnięcia odwołań od oceny formalnej FIO 2020 .pdf .xls

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania (pdf)

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania (pdf)

 

 

Dokumenty konkursowe:

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020
 3. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
 4. Uchwała Nr 213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
 5. Wzór oferty w formie do edycji (uwaga- ofertę należy złożyć w Systemie Obsługi Dotacji)
 6. Wytyczne dla ekspertów oceniających oferty

Materiały pomocnicze:

 1. Zapis webinarium informacyjnego
 2. Prezentacja na temat edycji FIO 2020
 3. Podręcznik dla Oferentów FIO 2020
 4. Oferta- wersja z instrukcją wypełniania
 5. Planner budżetu: wersja 1-roczna
 6. Wzór prawidłowo wypełnionej oferty

Generator ofert:

System Obsługi Dotacji

FAQ:

Najczęściej zadawane pytania- wersja z dnia 3 grudnia

Spotkania informacyjne:

Lista spotkań informacyjnych

Kontakt:

Infolinia FIO tel. 601-901-285 czynna od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

e-mail: fio@niw.gov.pl

Wyniki konkursu

Wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2020- Priorytet 1:

Lista rankingowa – pobierz .PDF .XLS

Lista rezerwowa – pobierz .PDF .XLS

Lista ofert negatywnych merytorycznie – pobierz .PDF .XLS

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Informacje dla wnioskodawców dofinansowanych ofert:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.  

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Wyniki oceny formalnej:

Lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej (PDF)

Lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej (XLSX)

 

 

W terminie od 19 lipca do 16 września (do godziny 12.00) 2019 r organizacje społeczne i inne podmioty uprawione, mogły składać swoje oferty w konkursie FIO2020, w ramach priorytetu 1, wspierającego regranting i działania animacyjne.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumentach poniżej. Składanie ofert odbywa się tylko i wyłącznie poprzez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/ (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2020 r. – Priorytety 2, 3 i 4

W dniach 2-17 października odbyły się konsultacje społeczne Regulaminu do konkursu FIO 2020 Priorytety 2,3 i 4.

Poniżej raport z konsultacji:

Zestawienie uwag z konsultacji społecznych FIO 2020 2-4.

 

Ogłoszenie o konsultacjach:

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zapisów w Regulaminie, w szczególności:

 • Wykluczenia podmiotów realizujących zadania 2-letnie FIO 2019 – jako podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie w związku ze zwiększeniem szans na otrzymanie dotacji innym organizacjom.
 • Usunięcie partnerstwa formalnego (jedynie zapis, że o kwalifikowaniu wkładu własnego) w celu ułatwienia organizacjom współpracy z innymi podmiotami.
 • Obniżenie maksymalnej kwoty dotacji do 20-120 tys. zł w P2 i P3, 20-150 tys. zł w P4 w związku ze skróceniem maksymalnego okresu trwania projektu do 11 miesięcy oraz potencjalnego zwiększenia liczby dofinansowanych ofert.
 • Kryteriów strategicznych:
Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja
1 Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2018 roku nie przekracza 100 tys. zł. 3
2 Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. 3
Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 1
3 Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotacji w ramach P FIO 2014-2020 w latach 2014-2019. 3

 

 • Przeredagowanie 4 kryterium oceny dotyczącego możliwości realizacji Oferty tak by było bardziej zrozumiałe dla organizacji oraz ekspertów oceniających.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@NIW.gov.pl, do dnia 17 października 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

 

Do pobrania:

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie uwag z konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie 19 czerwca- 3 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu dostosowanie Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych przez nas zmian, wśród których – w porównaniu z edycją 2018 – znalazły się  m.in:

 • Podział konkursu na dwie ścieżki: regranting wojewódzki oraz regranting tematyczny i regionalny.
 • Podniesienie minimalnej kwoty dotacji przeznaczanej na mikrogranty.
 • Ograniczenie do 10% kat. I.B Rozwój instytucjonalny.
 • Usunięcie oceny pomysłu oraz kryteriów strategicznych.
 • Dostosowanie karty oceny: zmniejszenie maksymalnej liczby punktów oraz zmiana punktacji za poszczególne kryteria.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl, do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Szczególnie zachęcamy do wskazania propozycji obszarów tematycznych, do których mógłby zostać ograniczony przedmiot konkursu w ramach ścieżki: regranting tematyczny i regionalny.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Dokumentacja dotycząca konsultacji:

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .doc

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 wersja .pdf

Formularz konsultacyjny

W ramach Programu FIO, oferty kierowane do dofinansowania wybierane są na podstawie wyników oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Ocena merytoryczna polega na weryfikacji jakości zaprezentowanych w niej propozycji w odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej.

Eksperci wyłonieni zostali w procedurze naboru oraz zostali zweryfikowani przez Dyrektora NIW-CRSO pod kątem ich doświadczenia w pracy/współpracy z sektorem pozarządowym oraz doświadczenia w ocenianiu ofert.

 

Lista ekspertów FIO 2020

Wytyczne dla ekspertów priorytet 1

Wytyczne dla ekspertów priorytety 2-4

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 19 czerwca 2019 2:14:29
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 4 grudnia 2020 12:01:46