Komitet Sterująco-Monitorujący

Komitet Sterująco-Monitorujący Programu FIO na lata 2014-2020 (III kadencja na rok 2020) został powołany zarządzeniem nr 6 Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Komitet w III kadencji na rok 2020 pracuje w następującym składzie:

Wojciech Kaczmarczyk- Przewodniczący, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele administracji samorządowej:

 • Magdalena Peczyńska, Związek Województw Polskich
 • Małgorzata Bartkowiak, Związek Województw Polskich
 • Andrzej Wróblewicz, Związek Powiatów Polskich

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Radosław Podogrocki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Przekwas, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Piotr Mazurek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przedstawiciele strony pozarządowej:

 • Andrzej Andrzejewski, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Ziemia Nowomiejska”
 • Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Maciej Dawid Kunysz, Stowarzyszenie „EKOSKOP”
 • Dorota Pronobis, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
 • Grzegorz Reszka, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Sławomir Wieteska, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • prof. Ewa Leś, Kancelaria Prezydenta RP

 

Protokoły z posiedzeń KSM FIO

 

Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie wniosków dotyczących Regulaminu konkursu na rok 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Protokół z posiedzenia

Głównym tematem posiedzenia było sformułowanie stanowiska KSM FIO w sprawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
W trakcie posiedzenia zaprezentowany został raport z badania: Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania Priorytetu IV Programu FIO w latach 2018-2019.

 

Protokół z posiedzenia

Głównym tematem posiedzenia KSM było przedstawienie wyników ewaluacji ex-ante projektu Programu FIO 2021+ oraz zaopiniowanie projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.
W trakcie posiedzenia został podsumowany nabór i rozstrzygnięcie konkursu w ramach edycji 2020 Priorytety 2-4 FIO.

 

Protokół z posiedzenia.

Głównym tematem posiedzenia KSM było przyjęcie Regulaminu Pracy KSM FIO 2014-2020.
W trakcie posiedzenia został zaprezentowany raport pt. Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania priorytetu I Programu FIO na lata 2014-2020. Członkowie KSM wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi ulepszenia Priorytetu I w kolejnej perspektywie finansowej Programu FIO.

Protokół z posiedzenia

Głównym tematem kolejnego spotkania KSM w tym roku,  było omówienie uwag z konsultacji społecznych Regulaminu konkursu FIO 2020 Priorytety 2-4.

Komitet zgodził się z większością rekomendacji, jakie do uwag,  przedstawiło Biuro Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W trakcie tego spotkania przedstawiono również raport pt. Podsumowanie wizyt monitorujących realizację projektów dofinansowanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 edycja 2018.

 

Protokół z posiedzenia.

Zestawienie uwag z konsultacji społecznych FIO 2020 2-4.

W trakcie tego posiedzenia Komitetu, głównymi tematami dyskusji były:

– sprawozdanie z realizacji Programu FIO za 2018 roku;

– podsumowanie nabór ofert w Programie FIO 2020 w Priorytecie 1;

– założenia zmian do Regulaminu FIO 2020 w Priorytetach 2-4.

Poruszono także kwestie związane z badaniem ewaluacyjnym pn.: Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020 oraz omówiono aktualne działania podejmowana przez biuro Komunikacji i Promocji NIW-CRSO. Ponadto na zakończenie spotkania wybrano przedstawiciela KSM FIO do Komisji Konkursowej FIO 2020 w Priorytecie 1.

 

Protokół z posiedzenia.

Ponadto 100 uwag, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych do Regulaminu FIO 2020 – Priorytet 1, musiał rozpatrzeć Komitet Sterująco- Monitorujący Program FIO, w trakcie tego posiedzenia. Ponadto członkowie KSM zapoznali się również z raportem z badania „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach programu P FIO w latach 2014-2018 na rozwój wolontariatu”. Była to kontynuacja prezentacji wyników badań, które zostały przygotowane w ramach ewaluacji zleconej przez NIW-CRSO w 2018 roku.

Protokół z posiedzenia

Załącznik do protokołu z posiedzenia

 

W dniu 29 maja 2019 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO.

Przebieg posiedzenia opierał się na trzech głównych tematach:

– podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu FIO 2019;

– analiza wpływu kryteriów strategicznych na rozstrzygnięcie konkursu FIO 2019;

– omówienie założeń zmian do Regulaminu konkursu FIO 2020 w Priorytecie 1, w tym w szczególności propozycji wprowadzenia dwóch ścieżek regrantingu (wojewódzki oraz tematyczny) oraz podniesienia minimalnej kwoty dotacji przeznaczonej na mikrogranty.

Ponadto na zakończenie spotkania omówiono aktualnie realizowane przez Instytut oraz planowane w niedalekiej przyszłości projekty skierowane dla organizacji pozarządowych.

Protokół z posiedzenia

 

Prezentacja wyników badań dotyczących Programu FIO, była jednym z głównych punktów programu, pierwszego w 2019 roku,  posiedzenia Komitetu Sterująco- Monitorującego FIO (KSM). Tematyka badań dotyczyła następujących obszarów:

Wpływ Programu FIO na wizerunek i wiarygodność organizacji;

– Analiza ewaluacyjna kształtowania się postaw obywatelskich u młodzieży polskiej 2018, w wybranych organizacjach młodzieżowych, na przykładzie ZHR/ KSM i MRM;

– Wpływ Programu FIO w latach 2014-2018 na rozwój partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skali oddziaływania programu w poszczególnych regionach Polski.  

Ponadto w trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy konkursu ofert FIO 2019 oraz kwestię wyboru przedstawiciela KSM do Komisji Konkursowej FIO 2019.

Protokół z posiedzenia

 

W dniu 22 listopada 2018 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO, którego przedmiotem było omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018. Do głównych tematów należało przedyskutowanie nowego systemu oceny, terminów realizacji projektów w ramach Edycji 2019 FIO oraz planów dotyczących organizowanych spotkań informacyjnych.

Protokół z posiedzenia.

W dniu 20 września 2018 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO, którego przedmiotem było omówienie sprawozdania z realizacji Programu FIO w 2017 roku, podsumowanie dotychczasowej realizacji edycji 2018 Programu FIO oraz przedyskutowanie propozycji zmian i harmonogramu obejmujących projekt Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2019. Główne obszary tematyczne, o których debatowano dotyczyły: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, oferty wspólnej, partnerstwa, terminów realizacji projektów, wnioskowanej kwoty dotacji, nowych kryteriów strategicznych, zmiany systemu oceny oraz konsolidacji karty oceny.

Protokół z posiedzenia.

 

W dniu 20 lutego 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, którego przedmiotem było omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018.

Protokół z posiedzenia

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedmiotem obrad Komitetu był projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2018. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności przedstawił Komitetowi główne zmiany w Regulaminie w stosunku do edycji 2017, a następnie odbyła się otwarta dyskusja na temat przedmiotowego projektu.

Do głównych zmian w edycji FIO należeć będą m.in.: wydłużenie terminu realizacji projektów do 20 miesięcy, podwyższenie możliwej do uzyskania kwoty dotacji do 200 tys. zł rocznie, wprowadzenie możliwości ponoszenia kosztów związanych z instytucjonalnym rozwojem organizacji (do 20% wartości dotacji), nowe kryteria strategiczne, całkowita rezygnacja obowiązku dołączania załączników do Oferty, a także uproszczenie procedury oceny formalnej oraz zmiana formularza karty oceny merytorycznej,

Ostatecznie, po naniesieniu kilku drobnych poprawek, przedstawiony dokument uzyskał aprobatę Komitetu Sterująco-Monitorującego. Podjęta została zgodna decyzja, aby następnie projekt Regulaminu został skierowany do dwutygodniowych konsultacji społecznych.

Protokół z posiedzenia

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 10 lipca 2018 1:28:51
Wprowadził informację do BIP admin 10 lipca 2018 1:28:51
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 29 stycznia 2021 12:18:32