FAQ – najczęściej zadawane pytania

Nabór wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Konkurs jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych Programu, aby w jego realizację włączać organizacje pozarządowe doświadczone w organizowaniu wolontariatu. Celem Konkursu jest wybór Partnerów, którzy w każdym województwie wspierać będą realizację Programu.

„Partnerstwo dla Wolontariatu” ma nieco inną formułę, niż ta zazwyczaj obowiązująca w tego typu konkursach.
Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, wskazania odbiorców, rezultatów czy kosztorysu.
Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpus Solidarności.

W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim doświadczenie Wnioskodawcy, jego potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. Wybrani Partnerzy Programu otrzymają Dotacje na realizację działań adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu, otoczenia wolontariatu.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem Konkursu jest wybór Partnerów z każdego województwa (1 województwo = 1 partner), którzy zrealizują w swoich regionach działania, ujęte w rozdziale 5 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu” i określone w Programie Korpusu Solidarności.

Harmonogram działań zakłada, że projekty będą realizowane w okresie 18 miesięcy w każdym województwie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2020 roku. Wszystkie zadania realizowane będą na terenie całej Polski w tym samym czasie.

Program Korpus Solidarności został zaplanowany w perspektywie lat 2018-2030. Realizacja Programu przewiduje współpracę z Partnerami, zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym.
W perspektywie planowane są kolejne konkursy dla partnerów.

Tak. Jeżeli organizacja jest uprawnionym wnioskodawcą (zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu) może złożyć wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu” także w przypadku składania wniosku
w innych konkursach NIW – CRSO. Składając wnioski w kilku Konkursach, należy pamiętać o zakazie finansowania tego samego działania z dwóch różnych źródeł.

Nie. W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą może być zarząd główny tej organizacji.

Nie. Zgodnie z Rozdziałem 6. podr. 6.1 ust. 4 Regulaminu uprawniona organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Do momentu zawarcia umowy, treść wniosku nie stanowi informacji publicznej. Przyznanie dotacji (zawarcie umowy) oznacza, że wniosek, umowa i pozostałe dokumenty stają się informacją publiczną.

PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski w ramach konkursu można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego na stronie https://generator.niw.gov.pl/.

Tak. Przez grupę partnerską rozumie się porozumienie co najmniej 2 podmiotów w celu realizacji działań zawartych we wniosku, na terenie województwa, w którym Wnioskodawca będzie realizował ofertę. Grupa partnerska może być tworzona przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty uprawnione lub nieuprawnione do udziału w Konkursie, przy czym przepływy finansowe do Partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie są niedozwolone. Liderem grupy partnerskiej może zostać tylko podmiot uprawniony do udziału w Konkursie. Należy pamiętać, że w przypadku oferty partnerskiej niezbędne jest dołączenie listu intencyjnego w generatorze, który jest jednocześnie jedynym załącznikiem do wniosku składanym w konkursie.

Lider grupy partnerskiej na etapie składania wniosku nie ma obowiązku podpisania
i posiadania umowy tworzącej grupę partnerską. Zgodnie z rozdziałem 6 podr. 6.2. przy składaniu wniosku o dotację przez grupę partnerską wymagane jest przedstawienie listu intencyjnego zawartego i podpisanego pomiędzy Partnerami, określającego przedmiot współpracy. Umowa o partnerstwie zawarta między partnerami będzie niezbędna po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji, gdyż będzie stanowiła załącznik do zawartej umowy dotacyjnej. Niedostarczenie umowy o partnerstwie oznacza, że umowa dotacyjna nie może zostać zawarta.

W liście intencyjnym powinny znajdować się: opis Partnerów, przedmiot współpracy oraz ich doświadczenie. List intencyjny należy umieścić w generatorze wniosków (w formacie pdf).

Nie. W Konkursie mogą brać udział spółki non-profit. Jeżeli, zgodnie ze statutem, spółka działa dla zysku, nie może być wnioskodawcą w Konkursie. Spółki działające dla zysku, ale nie osiągające go (w rocznym sprawozdaniu finansowym widnieje strata) także nie mogą składać wniosków.

Tak. Jednakże środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do finansowania działalności gospodarczej. Ze środków pochodzących z dotacji można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej.

Nie. Organizacje uprawnione do aplikowania w Konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Nie. Jednostka samorządu terytorialnego ani jej jednostki organizacyjne nie są podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w ramach konkursu, może natomiast występować jako członek grupy partnerskiej, jeśli liderem grupy będzie uprawniona organizacja. Należy pamiętać, że niedozwolone są przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie.

Tak. Do momentu podpisania umowy na każdym etapie konkursu Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek o dotację. W przypadku grupy partnerskiej prawo to przysługuje liderowi grupy. Wycofanie wniosku jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

OCENA WNIOSKÓW

Tak. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW, w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny formalnej wniosków. Odwołanie wnosi się poprzez Generator Wniosków.

Nie. Wyniki oceny merytorycznej wniosków są ostateczne i wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odwołania się. Narodowy Instytut Wolności dąży do zachowania najwyższych standardów, dlatego na bieżąco monitoruje i weryfikuje jakość pracy ekspertów.

Oceny wniosku dokonuje dwóch niezależnych ekspertów. Ocena merytoryczna (jak i formalna) odbywa się za pośrednictwem Generatora Wniosków i zapisywana jest w karcie oceny, której wzór określa Regulamin Konkursu.

W przypadku, gdy różnica ocen dwóch ekspertów przekracza 30% oceny wyższej, wniosek jest dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta. Po dokonanej ocenie wniosek jest umieszczany na liście rankingowej na podstawie sumy punktów dwóch najbliższych ocen lub, jeśli to niemożliwe, oceny trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.

Kryteria oraz karta oceny wniosków znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wniosek może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena odbywa się z dokładnością do 0,25 punktu.

FINANSOWANIE ZADANIA

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 175 380 zł (2 806 080 zł / 16 partnerów wojewódzkich). Kwota przeznaczona jest na działania określone w Regulaminie Konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu” realizowane w roku 2019 i roku 2020.

Nie. W ramach wniosku składanego w otwartym konkursie ofert, nie przewiduje się wniesienia wkładu własnego.

Środki na realizację działań w 2019 roku (pierwsza transza) zostaną przekazane w czasie do 60 dni od podpisania umowy z beneficjentem. Środki na realizację działań w 2020 roku (druga transza) zostaną przekazane po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego za 2019 rok.

REALIZACJA DZIAŁAŃ

Tak. W momencie podpisania umowy dotacyjnej beneficjent zobowiązuje się do realizacji wszystkich działań określonych we wniosku. W przypadku, gdy nie zostaną zrealizowane wszystkie wymienione działania, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności określi wysokość kwoty dotacji, która musi zostać zwrócona.

Rozliczenie dotacji zależy od uzyskania odpowiedniego poziomu wskaźników rezultatu (średniej arytmetycznej wszystkich wskaźników wskazanych we wniosku) – Regulamin przewiduje trzy przypadki:

  • Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania zostały zrealizowane, a średnia osiągniętych wskaźników rezultatu wynosi co najmniej 80%.
  • Jeżeli średnia jest niższa, ale nie mniejsza niż 50%, NIW dokonuje analizy, której celem jest ustalenie kwoty dotacji możliwej do rozliczenia.
  • Natomiast w przypadku gdy średnia wynosi poniżej 50%, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności określi wysokość kwoty dotacji, która musi zostać zwrócona.

Nie. Nie ma możliwości zmiany terminu realizacji poszczególnych działań.

ROZLICZENIE PRZEZ REZULTATY

Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania (określone w Rozdziale 5 Tabela 1 Regulaminu) zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych wskaźników rezultatu (średnia arytmetyczna odnosząca się do docelowych wartości wszystkich wskaźników wskazanych we wniosku) wynosi co najmniej 80%.

W przypadku, gdy wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 80%, NIW dokonuje analizy, której celem jest ustalenie możliwej do rozliczenia kwoty dotacji. W szczególności pod uwagę brany jest stosunek wartości dotacji do osiągniętych wskaźników rezultatu (średniej arytmetycznej wszystkich zaplanowanych do osiągnięcia wartości wskaźników w danym okresie rozliczeniowym). W przypadku, gdy nie zostały zrealizowane wszystkie działania lub średnia procentowa wartości realizacji wskaźników wyniosła poniżej 50%, Dyrektor określa wysokość kwoty dotacji do zwrotu.

Tak. W czasie kontroli będą sprawdzane faktury i dokumenty księgowe. Księgowość projektu musi być prowadzona zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Rozliczenie przez rezultaty oznacza jednak, że na etapie sprawozdania z realizacji zadania, nie jest konieczne przedkładanie dokumentów księgowych.

W trakcie wizyty monitorującej pracownicy NIW mogą poprosić o pokazanie przykładowych faktur.

Beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną
z realizacją zadania przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.

SPRAWOZDANIE

Partner, który otrzyma środki na realizację działań w swoim województwie, będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania częściowego za 2019 r. w terminie 14 dni od zakończenia okresu finansowania. Następnie do złożenia sprawozdania częściowego za 2020 r. w terminie 14 dni od zakończenia okresu finansowania. Rozliczenie ostateczne będzie wymagało złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji działań zaplanowanych we wniosku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 10 lipca 2018 9:45:53
Wprowadził informację do BIP admin 10 lipca 2018 9:45:53
Ostatnio modyfikował: Maria Dziecielska 15 maja 2019 11:46:37