Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Rozpoczynamy nabór wniosków w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związkó stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółdzielni socjalnych.

Konkurs ma inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 52 000 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 –

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 28.11.2019 do 19.12.2019 do godziny 16:00.

Zapraszamy również do udziału w Webinarium informacyjnym dla Wnioskodawców konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 12:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się tutaj

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

 

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin Konkursu

 

WYNIKI KONKURSU:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych.pdf

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 28 listopada 2019 2:33:12
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 28 listopada 2019 2:33:12
Ostatnio modyfikował: Maria Dziecielska 1 września 2020 5:16:17