Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. lubuskie

Trwa nabór wniosków w Konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnera Programu na terenie woj. lubuskiego w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Celem Konkursu jest wybór 1 Partnera do prowadzenia i realizowania działań w woj. lubuskim przewidzianych w ramach Programu. Dołączy on do grona 15 Partnerów Regionalnych Korpusu Solidarności by wspólnie szerzyć ideę wolontariatu długoterminowego w Polsce.

Do udziału zapraszamy organizacje, które posiadają w ww. województwie zarejestrowaną siedzibę oraz biuro, a także organizacje z województw bezpośrednio sąsiadujących z woj. lubuskim, tj.:
– woj. zachodnio-pomorskie,
– woj. wielkopolskie,
– woj. dolnośląskie.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółdzielni socjalnych.

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 87 690 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 –

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 30.10.2019 do 20.11.2019 do godziny 12:00

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z Webinarium „5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu”.

 

ZAPIS WEBINARIUM:

youtube.com/5-kroków-do-złożenia-wniosku

 

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin Konkursu

Umowa o dotację

 

WYNIKI KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Pełna lista rankingowa.pdf

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 31 października 2019 5:52:59
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 31 października 2019 5:52:59
Ostatnio modyfikował: Maria Dziecielska 1 września 2020 5:18:39