Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu

OSTATNI DZWONEK NA ZOSTANIE PARTNEREM PROGRAMU KORPUS SOLIDARNOŚCI!

Rozpoczynamy nabór wniosków w Konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Celem Konkursu jest wybór 4 Partnerów (po jednym z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i podkarpackiego), którzy wspólnie z NIW-CRSO realizować będą działania przewidziane w Programie.
Do udziału zapraszamy organizacje, które posiadają w wybranym z ww. województw zarejestrowaną siedzibę oraz biuro, a także organizacje z województw bezpośrednio sąsiadujących z wyżej wymienionymi.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  • spółdzielni socjalnych

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od sierpnia 2019 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 –

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 19.06.2019 do 10.07.2019 do godziny 16:00

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z Webinarium „5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu”.

 

ZAPIS WEBINARIUM:

youtube.com/5-kroków-do-złożenia-wniosku

 

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin Konkursu

Umowa o dotację

 

WYNIKI KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych.pdf

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 19 czerwca 2019 2:06:27
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 19 czerwca 2019 2:06:27
Ostatnio modyfikował: Maria Dziecielska 14 sierpnia 2019 12:42:39