Konsultacje publiczne

Podsumowanie i zestawienie uwag z konsultacji społecznych Regulaminów PROO.


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektów Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytety 1a, 1b, 2a, 3, 4, 5. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zmian w Regulaminach, w szczególności:

Priorytet 1a:

 • Dodania obowiązku zachowania trwałości rezultatów.
 • Usunięcia możliwości składania wniosków przez podmioty (oddziały terenowe) nieposiadające osobowości prawnej.
 • Wprowadzenia do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.

Priorytet 1b:

 • Ograniczenia liczby projektów międzynarodowych, w ramach których wnioskowane jest otrzymanie dotacji na wkład własny w jednym wniosku.
 • Usunięcia procedury udzielania promes.
 • Dodania jako załącznika do sprawozdania – zatwierdzonych sprawozdań z projektu, w ramach którego udzielana jest dotacja na wkład własny.

Priorytet 2a:

 • Zmiany w zakresie terminu realizacji obowiązku opracowania programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego przez Beneficjenta.
 • Uzupełnienia działań możliwych do zrealizowania o: udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych; oraz przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 • Wprowadzenie do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.
 • Zmiany w zakresie terminu realizacji obowiązku opracowania programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego przez Beneficjenta.

Priorytet 3 i Priorytet 4:

 • Usunięcia możliwości składania wniosków przez podmioty (oddziały terenowe) nieposiadające osobowości prawnej.
 • Wprowadzenia do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.
 • Dodanie obowiązku zachowania trwałości rezultatów.

Priorytet 5:

 • Dodania pola we wniosku, w ramach którego Wnioskodawca będzie miał możliwość przedstawienia informacji potwierdzających wystąpienie sytuacji kryzysowej.
 • Dodania do kosztów kwalifikowalnych informacji o możliwości ubezpieczenia zakupionego sprzętu.
 • Wykluczenia możliwości zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej możliwych do sfinansowania na podstawie przepisów art. 32 ust. 2, 3, 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).
 • Uelastycznienia rozwiązania związanego z rozliczaniem płatności w obcych walutach.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres PROO@niw.gov.pl, do
dnia 12 stycznia 2021 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu PROO.

 

Do pobrania:

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 1b Dotacje na wkład własny.

Proponowane zmiany w szczególności dotyczą:

 • Zmiany formy Regulaminu na bardziej czytelną dla odbiorcy.
 • Uzupełnienia Regulaminu o informacje o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, zasadach zmiany treści umowy czy formie i sposobie udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
 • Dodania wzoru sprawozdania jako załącznika do Regulaminu.
 • Rozszerzenia kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
 • Zmiany łącznej punktacji jaką można uzyskać podczas oceny merytorycznej.
 • Wprowadzenia procedury uzupełnienia wniosku.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 9 lutego 2020 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz konsultacyjny PROO 1b 2020

Projekt Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny – Edycja 2020

Zestawienie uwag z konsultacji publicznych Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny – Edycja 2020

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Proponowane zmiany w szczególności dotyczą:

 • Zmiany formy Regulaminu na bardziej czytelną dla odbiorcy.
 • Uzupełnienia Regulaminu o informacje o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, zasadach zmiany treści umowy czy formie i sposobie udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
 • Dodania wzoru sprawozdania jako załącznika do Regulaminu.
 • Zmiany łącznej punktacji jaką można uzyskać podczas oceny merytorycznej.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 9 lutego 2020 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz konsultacyjny PROO 3 2020

Projekt Regulaminu Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2020

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków obywatelskich.

Proponowane zmiany w szczególności dotyczą:

 • Zmiany formy Regulaminu na bardziej czytelną dla odbiorcy.
 • Uzupełnienia Regulaminu o informacje o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, zasadach zmiany treści umowy czy formie i sposobie udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
 • Dodania wzoru sprawozdania jako załącznika do Regulaminu.
 • Zmiany łącznej punktacji jaką można uzyskać podczas oceny merytorycznej.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 9 lutego 2020 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz konsultacyjny PROO 4 2020

Projekt Regulaminu 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków obywatelskich – Edycja 2020

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5 Wsparcie doraźne.

Proponowane zmiany w szczególności dotyczą:

 • Zmiany formy Regulaminu na bardziej czytelną dla odbiorcy.
 • Uzupełnienia Regulaminu o informacje o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, zasadach zmiany treści umowy czy formie i sposobie udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
 • Dodania wzoru sprawozdania jako załącznika do Regulaminu.
 • Dodania trzeciej ścieżki wsparcia organizacji tj. CZŁONKOSTWO.
 • Zakończenia naboru 30.11.2020.
 • Przeformułowania 2 i 4 kryterium merytorycznego.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 9 lutego 2020 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz konsultacyjny PROO 5 2020

Projekt Regulaminu 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

Zestawienie uwag z konsultacji publicznych Regulaminu Konkursu Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – Edycja 2020. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Przygotowane przez nas propozycje zmian mają na celu uszczegółowienie zapisów i zwiększenie przejrzystości. Dotyczą one m.in.:

 • Rozszerzenia podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie o koła gospodyń wiejskich;
 • Doprecyzowania zapisów dotyczących podmiotów wykluczonych do udziału w konkursie;
 • Zwiększenia skali ocen do 100 punktów dla wniosku pełnego, 50 punktów dla wniosku wstępnego, z zachowaniem wagi poszczególnych kryteriów;
 • Konsolidacji kart ocen ekspertów.

Projekt Regulaminu (podobnie jak w Edycji 2019) zakłada, że wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków, w trybie dwuetapowym (wnioski wstępne i pełne). Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do dnia 22 października 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej:

Raport z konsultacji publicznych Regulaminu Konkursu Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – Edycja 2020

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 1b PROO. Najważniejszym dokumentem konkursu będzie Regulamin, którego projekt przekazujemy dziś do konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do zapoznania się z tym dokumentem i zgłaszania swoich opinii.

Konsultacje mają na celu dostosowanie Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny Edycja 2019 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego. Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres proo@niw.gov.pl do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu oraz Radzie Narodowego Instytutu, która zatwierdza Regulamin.

Załączniki:
Projekt Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
Formularz

Raport z konsultacji publicznych Regulaminu Konkursu Priorytet 1b Dotacje na wkład własny

W najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie pierwszej edycji konkursu w ramach Priorytetu 2a PROO. Najważniejszym dokumentem konkursu będzie Regulamin, którego projekt przekazujemy dziś do konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do zapoznania się z tym dokumentem i zgłaszania swoich opinii.

Konsultacje mają na celu dostosowanie Regulaminu Konkursu Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego. Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres proo@niw.gov.pl do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu oraz Radzie Narodowego Instytutu, która zatwierdza Regulamin.

Załączniki:

Projekt Regulaminu Konkursu Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych
Formularz

Raport z konsultacji publicznych Regulaminu Konkursu Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 3 programu PROO „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na wspieranie działań statutowych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz rozwój instytucjonalny tych organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
 • Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy i przekazywane w formie rocznych transz.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Dotacje w ramach Priorytetu 3 PROO będą rozliczane przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 3 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/215/priorytet-3-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 4 programu PROO „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).
 • Dotacje udzielane będą na okres do 24 miesięcy i przekazywane w formie rocznych transz.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Dotacje w ramach Priorytetu 4 PROO będą rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 4 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/216/priorytet-4-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 5 programu PROO „Wsparcie doraźne – Edycja 2018”.

Konkurs zakłada, że:

 • Dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego.
 • Dotacje udzielane będą na okres do 31 grudnia 2018 r. i przekazywane w formie jednorazowej transzy.
 • Dotacje udzielane będą w wysokości do 10 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane.
 • Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków.
 • Rozliczenie dotacji w ramach Priorytetu 5 PROO będzie wymagało zrealizowania zaplanowanych działań.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu

Regulamin priorytetu 5 PROO

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem serwisu STACJA-KONSULTACJA.PL. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 października 2018 r. wyłącznie poprzez stronę

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/217/priorytet-5-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-konsultacje-regulaminu-konkursu.html

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 17 września 2018 4:28:29
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 17 września 2018 4:28:29
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 28 stycznia 2021 9:19:04