PROO – Priorytet 3 – FAQ – najczęściej zadawane pytania

Priorytet 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

 

 

DLA KOGO JEST KONKURS?

 

O dotację w Konkursie mogą ubiegać się następujące kategorie organizacji obywatelskich:

 • media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:
  • społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub regionalny
  • wyodrębnionych grup społecznych lub branż,
 • organizacje strażnicze – tj. organizacje, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności.

W konkursie mogą startować organizacje, które działają lokalnie (czyli na poziomie gminy lub powiatu) lub regionalnie czyli maksymalnie na poziomie jednego regionu (np. Warmia i Mazury).

W przypadku działalności ogólnopolskiej, tematyka musi dotyczyć zagadnień wyodrębnionych grup społecznych lub branż (np. pszczelarstwo lub wolontariat).

Nie. Organizacje strażnicze mogą dostać dotację bez względu na obszar działania.

Tak, ponieważ zajmują się konkretną branżą.

Tak, pod warunkiem, że poruszają tematykę lokalną, regionalną lub tematyka dotyczy wyodrębnionych grup społecznych lub branż (np. turystyka, sport i rekreacja).

Tak. W przypadku organizacji rozpoczynającej działalność w obszarach objętych konkursem będzie brane pod uwagę doświadczenie zaangażowanych osób.

 

PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

 

Tak. Konkursy będą ogłaszane oddzielnie dla każdego priorytetu i organizacja może złożyć wnioski w każdym z nich. Rekomendujemy jednak wybranie takiego konkursu, który najlepiej odpowiada na potrzeby wnioskodawcy. Wszystkie priorytety zawierają komponent rozwoju organizacyjnego, a Priorytet 3 i 4 są przeznaczone dla konkretnych kategorii beneficjentów.

Składając wnioski w kilku konkursach, należy pamiętać o zakazie finansowania tego samego działania z dwóch różnych źródeł.

Nie. Aby złożyć kolejny wniosek należy zakończyć i rozliczyć poprzednią dotację.

Po zakończeniu projektu planowane są kontrole, w czasie których NIW będzie sprawdzał wyniki działań zaplanowanych we wniosku oraz trwałość rezultatów.

Nie. Taka organizacja nie jest uprawniona do udziału w konkursie, dopóki nie uzyska wpisu w odpowiednim rejestrze.

Nie. W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, jeśli te jednostki nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą może być zarząd główny danej organizacji.

Nie. W konkursie mogą brać udział spółki non-profit. Jeżeli, zgodnie ze statutem, spółka działa dla zysku, nie może być Wnioskodawcą w konkursie. Spółki działające dla zysku ale nie osiągające go (w rocznym sprawozdaniu finansowym widnieje strata) także nie mogą składać wniosków.

Tak. Jednak środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do finansowania działalności gospodarczej. Ze środków pochodzących z Programu można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej wnioskodawcy oraz służące jego rozwojowi instytucjonalnemu. Środki z dotacji mogą przyczynić się do zróżnicowania źródeł finansowania organizacji, np. przygotowania się do uruchomienia działalności gospodarczej jako nowego źródła dochodów organizacji.

Nie. Organizacje uprawnione do aplikowania w konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Tak. Wnioskodawca nie otrzyma jednak środków, jeżeli posiada nieuregulowane zaległości z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej w ramach Programu FIO.

Tak. Odrębne osoby prawne, uprawnione do udziału w konkursie, mogą złożyć osobne wnioski.

Wnioskodawca – lider grupy partnerskiej na etapie składania wniosku nie ma obowiązku posiadania umowy tworzącej grupę partnerską. Taka umowa będzie potrzebna po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji, gdyż będzie stanowiła załącznik do zawartej umowy dotacyjnej.

W przypadku stworzenia grupy partnerskiej umowa stanowi obligatoryjny załącznik do umowy dotacyjnej. Niedostarczenie jej oznacza, że umowa nie może zostać zawarta.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek samodzielnie albo jako lider grupy partnerskiej. Ponadto, zgodnie z Regulaminem, wnioskodawca jako lider grupy partnerskiej może być partnerem w maksymalnie dwóch innych grupach partnerskich ubiegających się o dotację.

Jeśli organizacja złożyła wniosek jako samodzielny wnioskodawca, to liczba grup partnerskich, w których może brać udział, nie jest ograniczona. Podobnie wygląda sytuacja organizacji, która w ogóle nie złożyła wniosku – może być partnerem w dowolnej liczbie grup partnerskich.

Jeżeli jednak organizacja złożyła wniosek w charakterze lidera grupy partnerskiej, będzie mogła być członkiem (a nie liderem!) jedynie w dwóch innych grupach.

Nie. Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach PROO, może natomiast występować jako członek grupy partnerskiej, jeśli liderem grupy będzie uprawniona organizacja. Należy pamiętać, że niedozwolone są przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie.

Nie. Działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jest ich działalnością podstawową (obowiązkową), zaś prowadzona działalność społeczna i oświatowo-kulturalną jest jedynie działalnością uboczną (fakultatywną). W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa nie jest uprawniona do samodzielnego udziału w konkursie. Spółdzielnia mieszkaniowa może być jednak członkiem grupy partnerskiej, ale nie może korzystać ze środków pochodzących z dotacji.

Tak. Podmiot uprawniony może uzyskać dotację w ramach programu, bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Do momentu zawarcia umowy treść wniosku nie stanowi informacji publicznej. Przyznanie dotacji (zawarcie umowy) oznacza, że wniosek, umowa i pozostałe dokumenty stają się informacją publiczną.

Do wniosku nie dodaje się żadnych załączników. Doświadczenie, opis działalności zgodny ze statutem oraz plany strategicznie należy opisać wyczerpująco we wniosku.

Tak. Do momentu podpisania umowy na każdym etapie konkursu wnioskodawca może wycofać złożony wniosek o dotację. W przypadku grupy partnerskiej prawo to przysługuje liderowi grupy.

Tak. Wnioskodawca może w każdym czasie aż do podpisania umowy wycofać wniosek. Decyzję o rezygnacji z realizacji zadania należy niezwłocznie przekazać NIW za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (generatora wniosków).

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS po przekształceniu ze stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, zgodnie z art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 210 ze zm.). Takie stowarzyszenie powinno poinformować NIW o wpisie do KRS.

 

ROZLICZENIE PRZEZ REZULTATY

 

Przez rezultaty należy rozumieć bezpośrednie efekty podejmowanych działań – korzyści, jakie odnoszą beneficjenci. W przypadku PROO beneficjentem często będzie sama organizacja. Rezultaty zmierzają do osiągnięcia celów Programu; powinny być konkretne i realne do osiągnięcia, a także spójne z zaplanowanymi działaniami i zakładanymi wydatkami.

Rezultaty można podzielić na dwie kategorie:

 • rezultaty twarde – mające charakter ilościowy, dające efekty fizyczne, dające łatwo się policzyć np.: przeprowadzone szkolenia, zakupiony sprzęt, wydane publikacje;
 • rezultaty miękkie – mające charakter jakościowy, niematerialne (np. wzrost wiedzy uczestników szkolenia, podniesienie komfortu pracy), wymagające takich metod mierzenia jak np.: ankieta, test wiedzy przed i po szkoleniu.

Aby prawidłowo wypełnić pole w generatorze dotyczące rezultatów we wniosku, należy:

 • wypisać rezultaty – opisać wpływ, jaki działania finansowane z dotacji będą mieć na realizację działań misyjnych (celów statutowych) w powiązaniu ze wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego organizacji,
 • opisać w jaki sposób upowszechniane będą informacje nt. rezultatów osiągniętych dzięki wsparciu w ramach dotacji,
 • opisać w jaki sposób, przez jaki okres i w jakim zakresie zapewniona zostanie trwałość efektów realizacji poszczególnych działań.

Wskaźniki powinny być mierzalne i pozwolić na ocenę poziomu ich osiągnięcia. Każde zaplanowane działanie musi mieć swój rezultat, a zatem także dla każdego działania należy określić mierzalny wskaźnik rezultatu. Każdy wskaźnik należy przedstawić w ujęciu liczbowym, podając wartość bazową i docelową. We wniosku należy też szczegółowo opisać, w jaki sposób będzie mierzony dany wskaźnik oraz na podstawie jakich źródeł będzie można zweryfikować poziom jego osiągnięcia.

Przykładowe wskaźniki:

 • liczba osób, które zostały przeszkolone (np. w zakresie zarządzania projektami)
 • zwiększenie powierzchni, na której podniesiono standard pracy
 • liczba zakupionych krzeseł
 • liczba spotów promocyjnych nagranych w ramach zadania.

Każde zaplanowane działanie musi mieć swój rezultat, dlatego dla każdego działania należy określić mierzalny wskaźnik rezultatu. Wskaźnik musi pokazać, że dane działanie służy osiągnięciu określonego rezultatu.

Aby prawidłowo wypełnić tabelę wskaźników rezultatu, należy:

 • przedstawić wskaźniki w ujęciu liczbowym (podając wartość bazową i docelową), pamiętając
  o tym, że muszą się one odnosić do interesariuszy i być bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach zadania,
 • opisać szczegółowo, w jaki sposób wskaźnik będzie mierzony,
 • podać, na podstawie jakich źródeł będzie można sprawdzić poziom osiągnięcia wskaźnika.

W związku z systemem rozliczania przez rezultaty dane zawarte w niniejszym punkcie są kluczowe z punktu widzenia oceny wniosku i późniejszego rozliczenia dotacji.

Poniżej podaliśmy przykłady działań oraz ich wskaźników – jednak należy pamiętać, że katalog działań jest otwarty:

Przykład 1 – odnosi się do rezultatu: Przeszkolenie 7 osób w zakresie fundraisingu

 • działanie: szkolenie dla pracowników w zakresie fundraisingu
 • wskaźnik: liczba osób, które zostały przeszkolone w zakresie fundraisingu;
  • jednostka: uczestnicy szkolenia
  • wartość bazowa: 0
  • wartość docelowa: 7
 • szczegółowy opis metod pomiaru wskaźnika: zebranie podpisów na liście obecności od uczestników szkolenia.
 • źródło danych służących do pomiaru wskaźnika: lista obecności uczestników szkolenia.

Przykład 2 – odnosi się do rezultatu: Podniesienie standardu warunków pomieszczenia służącego interesariuszom i kadrze organizacji.

 • działanie: przeprowadzenie prac poprawiających stan techniczny pomieszczenia
 • wskaźnik: zwiększenie powierzchni, na której podniesiono standard pracy:
  • jednostka: metry kwadratowe
  • wartość bazowa: 0
  • wartość docelowa: 45
 • szczegółowy opis metod pomiaru wskaźnika: w umowie z firmą remontującą będą zawarte zapisy pozwalające sporządzenie protokołu, który określi przedmiot remontu i w którym będzie opisane, w jaki sposób wykonane czynności wpływają na podniesienie komfortu pracy pracowników Beneficjenta; sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna pomieszczeń przed i po przeprowadzeniu remontu
 • źródło danych służących do pomiaru wskaźnika: zdjęcia pomieszczeń przed i po przeprowadzeniu remontu, protokół odbioru przeprowadzonego remontu, umowa z firmą remontującą, faktura za usługę

Przykład 3 – odnosi się do rezultatu: promocja działań statutowych organizacji

 • działanie: nagranie spotu promującego działania organizacji
 • wskaźnik: liczba spotów promocyjnych nagranych w ramach zadania;
  • jednostka: spot
  • wartość bazowa: 0
  • wartość docelowa: 1
 • szczegółowy opis metod pomiaru wskaźnika: z firmą nagrywającą spoty reklamowe zostanie zawarta umowa, do której załącznikiem będzie scenariusz spotu
 • źródło danych służących do pomiaru wskaźnika: spot promocyjny, umowa z firmą reklamową, scenariusz spotu promocyjnego, faktura za usługę.

Nie. Pomimo rozliczania dotacji przez rezultaty, beneficjenci zobowiązani są dokumentować wydatki finansowane ze środków dotacji. Wydatki muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, które powinny być:

 • rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują
 • kompletne
 • wolne od błędów rachunkowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 395 ze zm.) dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dowody księgowe powinny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego oraz  zawierać zapis: „Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości … w ramach realizacji zadania określonego umową nr … .”.

Tak. W czasie kontroli będą sprawdzane faktury i dokumenty księgowe. Księgowość projektu musi być prowadzona zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Rozliczenie przez rezultaty oznacza jednak, że na etapie sprawozdania z realizacji zadania, nie jest konieczne przedkładanie dokumentów księgowych.

W trakcie wizyty monitorującej pracownicy NIW mogą poprosić o pokazanie przykładowych faktur.

 

OCENA WNIOSKÓW

 

Kryteria oceny wniosków są dostępne w Załącznikach do Regulaminów konkursów – w kartach oceny merytorycznej, na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/dokumenty/.

Kryteria oceny wniosków określa również Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1813), są to:

 • adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację
 • jakość planu działań zawartych we wniosku i jego realizacji
 • potencjalny wpływ działań zawartych we wniosku na uczestników, organizacje zaangażowane w realizację działań oraz inne podmioty będące interesariuszami działań, w tym także trwałość rezultatów działań zawartych we wniosku i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów
 • możliwość realizacji działań w grupie partnerskiej z uwzględnieniem doświadczenia jej członków
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do celu, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje wniosek.

Nie. Wyniki oceny merytorycznej wniosków są ostateczne i wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odwołania się od jej wyników. Narodowy Instytut Wolności, dążąc do zachowania jak najwyższych standardów, na bieżąco weryfikuje pracę ekspertów.

Ocena wniosków w konkursie składa się z oceny formalnej i merytorycznej:

 • ocena formalna – weryfikacja, czy wniosek został złożony za pomocą generatora wniosków i czy organizacja jest uprawniona do udziału w konkursie,
 • ocena merytoryczna – oceny wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, dokonują eksperci zewnętrzni na podstawie kryteriów oceny merytorycznej i skali punktowej określonych w Regulaminie konkursu.

 

FINANSOWANIE DZIAŁANIA

 

Wartość dotacji wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł.

Tak. W ramach Programu możliwy jest zakup środków trwałych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości), w tym środków, których wartość przekracza 10.000 zł. Powyższe dotyczy również wartości niematerialnych i prawnych.

Budżet zadania powinien być sporządzony w kwotach brutto, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli istnieje taka możliwość, kwoty podane w budżecie powinny być kwotami netto.

Możliwość odzyskania podatku VAT jest najczęściej związana z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej. Organizacja, która wykorzystuje zakupione towary, czy też usługi na realizację swoich celów statutowych i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT i powinna sporządzić kosztorys w kwocie brutto.

W ramach dotacji kwalifikowalne są wszystkie koszty, które:

 • mieszczą się w zakresie działań statutowych – chodzi o realizację systematycznych działań n a rzecz interesariuszy; koszty są zależne od profilu organizacji (środki mogą być przeznaczone zarówno na honoraria autorskie, druk materiałów, warsztaty, czy rozbudowę portalu internetowego)
 • wiążą się z rozwojem instytucjonalnym organizacji – w tym przypadku rozwój instytucjonalny musi się wiązać z poprawą skuteczności i efektywności realizacji celów statutowych; wydatki muszą być przeznaczone na takie działania, które przysłużą się wzmocnieniu działalności organizacji, będą związane z tworzeniem perspektywicznych planów działania i finansowania oraz będą się wiązać z podnoszeniem standardów pracy i zarządzania organizacją
 • będą wspierały rozwój porozumień organizacji, platform współpracy i reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Poniżej podajemy przykładowe kategorie kosztów kwalifikowalnych, natomiast katalog kosztów jest otwarty:

 • wynagrodzenia i honoraria, np. zatrudnienie fundraisera, grafika lub trenera
 • uruchomienie i obsługa kampanii crowdfundingowej
 • wynajem pomieszczeń – np. wynajem sali konferencyjnej lub warsztatowej
 • drobne remonty pomieszczeń – np. na potrzeby podniesienia standardu pracy
 • opłaty licencyjne – np. koszt licencji oprogramowania
 • krajowe i zagraniczne podróże – np. wyjazd na międzynarodową konferencję (opłata konferencyjna, nocleg, bilety)
 • promocja organizacji – np. nagranie spotu reklamowego, projekt strony internetowej, druk materiałów promocyjnych
 • zakupu usług – np. usługi tłumaczeniowe, fotograficzne, księgowe, cateringowe
 • zakupu sprzętu i materiałów – np. sprzęt komputerowy, projektor, materiały biurowe.

Należy pamiętać, że wydatki będą uznane za kwalifikowalne, jeśli będą niezbędne dla realizacji celów statutowych organizacji i jej rozwoju instytucjonalnego, racjonalne, celowe i efektywne, faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i należycie udokumentowane, a także zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Budżet zadania musi obejmować wyłącznie środki pochodzące z PROO. Poszczególne wydatki muszą być jednoznacznie przyporządkowane do działań, które będzie realizować organizacja. Budżet powinien być możliwie szczegółowy, tak aby pozwalał na identyfikację konkretnych wydatków, które organizacja zamierza finansować ze środków dotacji.

Należy pamiętać, że pomimo zasady rozliczania przez rezultaty, wydatki finansowe ponoszone w ramach dotacji muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych opisanych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

W przypadku, gdy zadanie będzie realizowane w grupie partnerskiej, poszczególne wydatki wykazane w tabeli budżetowej powinny być przyporządkowane do lidera bądź członka grupy partnerskiej uprawnionego do ubiegania się o dotację w ramach konkursu.

Warto podać wszystkie informacje, które mogą być pomocne podczas oceny merytorycznej wniosku (np. sposób kalkulacji wartości wydatków, parametry techniczne sprzętu, informacje o formach zatrudnienia itp.).

Poniżej podaliśmy przykłady wydatków wraz z ich uzasadnieniem – są to jedynie przykłady, katalog kosztów jest otwarty:

Przykład 1:

 • nazwa wydatku: drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)
 • wydatek dotyczy działania: zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby doposażenia organizacji
 • podmiot ponoszący wydatek: partner
 • kwota brutto: 600 zł
 • uzasadnienie wydatku: zakup urządzenia jest niezbędny do prowadzenia działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i promocją działań organizacji – drukowanie i skanowanie dokumentów (np.: umowy, sprawozdania), drukowanie folderów informujących o działaniach organizacji

Przykład 2:

 • nazwa wydatku: wynagrodzenie księgowej
 • wydatek dotyczy działania: zatrudnienie personelu
 • podmiot ponoszący wydatek: wnioskodawca
 • kwota brutto: 800 zł
 • uzasadnienie wydatku: zatrudnienie księgowej jest niezbędne do rozwoju instytucjonalnego organizacji – stabilnego utrzymania biura Wnioskodawcy; sposób kalkulacji: 24 x 1200 zł brutto; umowa zlecenie

Przykład 3:

 • nazwa wydatku: szkolenie zakresu pozyskiwania funduszy dla NGO
 • wydatek dotyczy działania: podniesienie umiejętności personelu
 • podmiot ponoszący wydatek: lider
 • kwota brutto: 3000 zł
 • uzasadnienie wydatku: przeprowadzenie szkolenia z zakresu fundraisingu dla NGO posłuży podniesieniu umiejętności personelu w zakresie pozyskiwania funduszy i przyczyni się do budowania stabilnych podstaw dalszego działania organizacji

Tak, ponieważ wydatki beneficjenta na działania promocyjne wspierają rozwój instytucjonalny organizacji. W ramach dotacji można sfinansować różne działania promocyjne – katalog działań jest otwarty. Poniżej podajemy przykładowe działania:

 • projekt i druk materiałów promocyjnych (np.: plakaty, ulotki, naklejki, publikacje),
 • produkcja gadżetów promocyjnych,
 • nagranie spotu reklamowego,
 • zakup powierzchni reklamowej,
 • organizacja wydarzenia – konferencji prasowej, warsztatów, panelu ekspertów,
 • zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań promocyjnych, np.: aparat fotograficzny, drukarka (lub urządzenie wielofunkcyjne), założenie i obsługa strony internetowej.

W przypadku podróży służbowych kwalifikowalne są wydatki związane z przejazdem na danej trasie zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Określa to punkt 14.5 Regulaminu.

Tak. Należy pamiętać o tym, że na każdy sprzęt zakupiony w ramach Programu należy mieć księgowy dowód zakupu.

Tak. W ramach Priorytetu 3 można złożyć wniosek na przystosowanie siedziby organizacji do celów statutowych.

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ

 

Działania realizowane w ramach dotacji mogą trwać maksymalnie 24 miesiące. Organizacja może dowolnie określić czas trwania realizacji zadania (np. 18 miesięcy).

Tak. W momencie podpisania umowy dotacyjnej beneficjent jest zobowiązany do realizacji wszystkich działań określonych we wniosku. W przypadku, gdy nie zostaną zrealizowane wszystkie wymienione działania, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności określi wysokość kwoty dotacji, która musi zostać zwrócona.

Rozliczenie dotacji zależy od uzyskania odpowiedniego poziomu wskaźników rezultatu (średniej arytmetycznej wszystkich wskaźników wskazanych we wniosku) – Regulamin przewiduje trzy przypadki:

 • dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania zostały zrealizowane, a średnia osiągniętych wskaźników rezultatu wynosi co najmniej 80%,
 • jeżeli średnia jest niższa, ale nie mniejsza niż 50% to NIW dokonuje analizy, której celem jest ustalenie kwoty dotacji możliwej do rozliczenia,
 • natomiast w przypadku gdy średnia wynosi poniżej 50%, to Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności określi wysokość kwoty dotacji, która musi zostać zwrócona.

Beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną z realizacją zadania przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.

Tak. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z realizacją umowy, nieuregulowane w Regulaminie konkursu, wymagają formy pisemnego aneksu złożonego nie później niż miesiąc przed końcem terminu realizacji zadania. W szczególności dotyczy to zmian okresu realizacji zadania oraz kwoty dotacji.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Marta Puźmirowska 22 lutego 2019 12:11:28
Wprowadził informację do BIP Marta Puźmirowska 22 lutego 2019 12:11:28
Ostatnio modyfikował: Marta Puźmirowska 7 marca 2019 8:46:44