Ewaluacja ex-post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

July 12, 2021

Przystąpiliśmy do realizacji badania pt. „Ewaluacja ex-post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”. Głównym celem badania jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków Programu FIO 2014-2020 pod kątem określenia stopnia realizacji celów Programu.

Badanie obejmuje określenie m.in. stopnia użyteczności efektów osiągniętych dzięki wsparciu w ramach Programu, stopnia trwałości osiągniętych efektów, skali i zakresu rozprzestrzeniania się wpływu Programu na otoczenie, w którym realizowane są projekty oraz wpływu na funkcjonowanie beneficjentów. W ramach ewaluacji prowadzone są: ankieta internetowa, telefoniczne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, studia przypadków, badanie delfickie i panel ekspertów. Badanie prowadzi Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich wspartych w Programie FIO 2014-2020, operatorów regionalnych i tematycznych, uczestników projektów oraz innych interesariuszy Programu do wzięcia udziału w badaniu.

 

Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w konsultacjach, pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udzielają przedstawicielki Ośrodka Ewaluacji:

 

Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.

 

List polecający