Skip to content Search engine contact
PRINT PAGE

FAQ

news.png
JEŚLI ORGANIZACJA UZYSKAŁA STATUS OPP 1 LUTEGO 2023 ROKU, TO CZY ZAMIESZCZA SPRAWOZDANIA ZA 2022 ROK W BAZIE SPRAWOZDAŃ OPP?
BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
SPRAWOZDANIA OPP

Nie, bo organizacja zamieszcza sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego po raz pierwszy za rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Organizacja do 15 lipca 2024 roku będzie musiała zamieścić sprawozdania za 2023 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, ma czas do 30 listopada 2024 roku, czyli do 30 listopada po zakończeniu roku obrotowego.

MOJA ORGANIZACJA UZYSKAŁA STATUS OPP W 2023 ROKU. DLACZEGO NIE MA JEJ W WYKAZIE OPP UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1,5% PODATKU 2022 ROKU W 2023 ROKU?
BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
WYKAZ OPP - 1%

Na dzień 30 listopada 2022 roku, czyli na dzień tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku, organizacja nie miała statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie została uwzględniona w tym wykazie. Będzie ujętaa w kolejnym wykazie, tj. za 2023 rok w 2024 roku, jeśli terminowo zamieści sprawozdania za 2022 rok w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

JAK MOŻNA DOPISAĆ ORGANIZACJĘ DO WYKAZU OPP UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1,5% PODATKU?
1% PODATKU
WYKAZ OPP - 1%

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dopisuje do wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku za dany rok podatkowy te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego w terminie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych. Pisma (podpisane przez osoby do tego uprawnione w organizacji) w tej sprawie można kierować na adres opp@niw.gov.pl (prosimy o załączenie skanu pisma) lub w formie papierowej na adres: al. Jana Pawła II, 00-124 Warszawa.

Wykaz za dany rok aktualizujemy raz na miesiąc (w połowie miesiąca).

Jeśli organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego w grudniu roku podatkowego, za który podatnik może przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, to do wykazu nie może być dopisana, ponieważ przepisy nie przewidują takiej możliwości.

DLACZEGO MOJEJ ORGANIZACJI NIE MA W WYKAZIE OPP UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1,5% PODATKU?
1% PODATKU
BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
WYKAZ OPP - 1%

Jeśli organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, nie zostanie uwzględniona w  wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza tym w wykazie nie ma organizacji, które straciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, a także takich, które zostały postawione w stan likwidacji lub upadłości, a informacja o tym została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na to, że wykaz tworzony jest na dzień 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik może przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, to organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego ww. roku podatkowym, ale po 30 listopada, w takim wykazie również nie zostaną uwzględnione.

Przykład 1

Organizacja, której rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy, zamieściła sprawozdania za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego 12 listopada 2022 roku, czyli po terminie, który upłynął 17 października 2022 roku (w 2022 roku termin zamieszczenia sprawozdań ze względu na sytuację epidemiczną został wyjątkowo wydłużony o trzy miesiące – z 15 lipca do 17 października – 15 października przypadał w sobotę, więc liczył się kolejny dzień roboczy). Nie jest więc ujęta w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku.

Jeśli jednak organizacja zamieści w terminie sprawozdania za 2022 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, będzie uwzględniona w kolejnym wykazie, tj. za 2023 rok w 2024 roku, czyli podatnicy będą mogli jej przekazać 1,5% podatku, rozliczając się za 2023 rok w 2024 roku.

Przykład 2

Sąd wpisał do KRS otwarcie likwidacji organizacji 4 stycznia 2023 roku. Podczas styczniowej aktualizacji  wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku usunęliśmy tę organizację z wykazu, pomimo że w terminie zamieściła sprawozdania za 2021 rok w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przykład 3

Organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego 7 grudnia 2022 roku, więc nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku. Będzie uwzględniona w kolejnym wykazie, tj. za 2023 rok w 2024 roku, jeśli terminowo zamieści sprawozdania za 2022 rok w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare