Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Steering and Monitoring Committee

organizacje1.png

Komitet Sterująco-Monitorujący PROO został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2019 r.

Do zadań KSM należy efektywna koordynacja realizacji Programu, w szczególności:

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
 • okresowe kontrolowanie postępu w osiąganiu celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • analizowanie wyników Programu pod kątem osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykaże znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone zostaną propozycje zmian w Programie,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów,
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
 • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Obecnie Komitet pracuje w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 7 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 14 lutego 2020 r.):

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Radosław Podogrocki – Przewodniczący Komitetu
 • Olga Semeniuk
 • Michał Płatek
 • Piotr Mazurek
 • Krzysztof Przekwas

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski
Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare