Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 1b

news.png

Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020

W ramach PROO 1b edycja 2020 zostały złożone 32 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji na wkład własny w projektach międzynarodowych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 15 wniosków.

Do dofinansowania wybranych zostało 14 wniosków. Dofinansowane zostały wszystkie wnioski ocenione pozytywnie merytorycznie.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco. W roku:

 • 2020 łącznie 1 417 190,29 zł;
 • 2021 łącznie 727 034,00 zł;
 • 2022 łącznie 233 247,50 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020 zakończona

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020.

Wszystkie Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 32 wnioski złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 17 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe Wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1b 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2020

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

 • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W ramach konkursu wyznaczono strategiczne obszary tematyczne w zakresie projektów, które będą realizowane przez Wnioskodawców przy wykorzystaniu dotacji z PROO na pokrycie wkładu własnego. Strategiczne obszary tematyczne obejmują:

 • Edukację;
 • Włączenie społeczne i działalność prorodzinną;
 • Rozwój wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat;
 • Pomoc humanitarną i rozwojową;
 • Dziedzictwo kultury, historii oraz pamięć historyczną;
 • Ochronę środowiska naturalnego.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 1 960 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2021 r. i 1 000 000 zł w 2022 r.

Wnioski można składać od dnia 08.04.2020 r. od godz. 15:00 do 11.05.2020 r. do godz. 12:00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł (nie więcej niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs, wkład własny). Dotacja może być udzielona na okres 36 miesięcy.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare