Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. lubuskie

organizacje1.png

Trwa nabór wniosków w Konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnera Programu na terenie woj. lubuskiego w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

KS konkurs dogrywka FB 768x768 1

Celem Konkursu jest wybór 1 Partnera do prowadzenia i realizowania działań w woj. lubuskim przewidzianych w ramach Programu. Dołączy on do grona 15 Partnerów Regionalnych Korpusu Solidarności by wspólnie szerzyć ideę wolontariatu długoterminowego w Polsce.

Do udziału zapraszamy organizacje, które posiadają w ww. województwie zarejestrowaną siedzibę oraz biuro, a także organizacje z województw bezpośrednio sąsiadujących z woj. lubuskimtj.:

  • woj. zachodnio-pomorskie,
  • woj. wielkopolskie,
  • woj. dolnośląskie.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółdzielni socjalnych.

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w  Programie Korpusu Solidarności oraz  Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 87 690 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. Nabór wniosków trwa od 30.10.2019 do 20.11.2019 do godziny 12:00

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z Webinarium „5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu”.

WYNIKI KONKURSU

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare