Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.


Priority 5

news.png

Wsparcie doraźne

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 – EDYCJA 2020

Nabór w ramach edycji 2020 PROO 5 został ogłoszony w dniu 28 lutego br. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 3 200 000 zł.

Nabór trwał do 27 października br. Złożonych zostało 1609 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

 • 1498 – POMOC DORAŹNA,
 • 67 – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • 44 – CZŁONKOSTWO.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 375 wniosków na łączną kwotę 3 196 967,18 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

 • 351 – POMOC DORAŹNA,
 • 12 – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • 12 – CZŁONKOSTWO.

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

Województwo Liczba dotacji
dolnośląskie 20
kujawsko-pomorskie 12
lubelskie 10
lubuskie 3
łódzkie 16
małopolskie 43
mazowieckie 56
opolskie 9
podkarpackie 26
podlaskie 17
pomorskie 18
śląskie 31
świętokrzyskie 10
warmińsko-mazurskie 17
wielkopolskie 70
zachodniopomorskie 18

Na rok 2021 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO. Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych Regulaminu konkursu na rok 2021.

Konkurs PROO 5 edycja 2020 zakończony

W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5 – edycja 2020, zgodnie z punktem 5 Regulaminu konkursu, z dniem 27 października 2020 roku, godziną 16:00 następuje zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu.

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

W przypadku pozostałych wniosków trwa ocena merytoryczna lub są przygotowywane karty ocen dla Wnioskodawców.

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare