Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

line_nasze_programy.png
logo

Polish Craft Incubator

„Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem obejmującym okres od 2021 do 2030 r. Potrzeba przyjęcia programu wynika m.in. z faktu, że nie ma w chwili obecnej dokumentu rządowego ściśle poświęconego problematyce promocji rzemiosła i kształcenia dualnego.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach Programu są wyłącznie organizacje rzemieślnicze. 

Głównym celem programu jest wsparcie dla organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, które wpłynie pozytywnie na rozwój ich kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego. Środki finansowe z programu pomogą zrealizować cele statutowe organizacji rzemieślniczych oraz wpłyną pozytywnie na rozwój ich przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Program składać się będzie z następujących elementów:

 

  • rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła,
  • rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła,
  • wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektorów publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.

 

Program składa się z zadań operacyjnych zorientowanych na wsparcie obecnie prowadzonej działalności samorządu gospodarczego:

 

1.
Zadanie 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

Do zadań statutowych samorządu gospodarczego rzemiosła zalicza się prowadzenie na rzecz członków m. in. działalności oświatowej. W ramach zadania przewiduje się finansowanie zasobów technicznych, w tym  informatycznych na potrzeby działalności statutowej organizacji rzemiosła związanej z administrowaniem przygotowania zawodowego w rzemiośle, realizowanego na zasadach dualnego systemu kształcenia, nadzorem nad jego przebiegiem oraz realizacją egzaminów zawodowych i szkolenia zawodowego osób dorosłych.

 

2.
Zadanie 2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

W ramach zadania przewidziano wsparcie konkursów dotyczących zawodów rzemieślniczych, jako działania nastawionego na zapoznawanie z ofertą nauki i pracy w rzemiośle dzieci i młodzieży. Celem konkursów jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy, a ich szczególną wartością jest wczesne propagowanie edukacji w zawodach i szacunku dla fachowej pracy. Takie inicjatywy jak konkursy zawodowe są warunkiem zmiany nastawienia absolwentów szkół podstawowych odnośnie wyboru ścieżek edukacji poprzez podniesienie prestiżu oferty nauki zawodu w rzemiośle. Ale też atrakcyjność edukacji i następnie pracy w rzemiośle podnoszą nie tylko konkursy o zawodach, ale także konkursy zawodowe, w których uczestniczą młodociani pracownicy rzemiosła. Stąd w zadaniu ujęto możliwość finansowania przez organizacje rzemieślnicze nagród w ramach zarówno konkursów o zawodach dla dzieci i młodzieży skierowanych do przedszkoli i szkół podstawowych oraz konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych.

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 można kierować pod numer telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare