Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 2a

news.png

Kapitały żelazne - dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a, edycja 2019-2020

W ramach PROO 2a edycja 2019-2020 zostało złożonych 175 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces oceny formalnej. Następnie na podstawie oceny merytorycznej zostały przygotowane listy rankingowe.

Do dofinansowania wybranych zostało 24 wniosków. W przypadku niniejszego konkursu granica punktowa powyżej której organizacje zakwalifikowały się do dofinansowania wyniosła 93 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

  • W roku 2020 i 2021 łącznie 7.532.899,21 zł – nie więcej niż 8.000.000 zł w 2020 roku, oraz nie więcej niż 4.500.000 zł w 2021 roku.
  • W roku 2022 łącznie 2.000.000,00 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO 2a 2019-2020.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 175 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie spełniły kryteria formalne.

Dziękujemy organizacjom zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Wyniki planujemy ogłosić do końca maja br.

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych, edycji 2019-2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny w konkursie, podczas trwającego sześć tygodni naboru: od dnia 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r. W trakcie naboru wpłynęło 175 wniosków.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca maja 2020 roku.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019-2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Wnioski można składać od dnia 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 500 tys. zł.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 8 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 4 500 000 zł w 2021 r. i 2 000 000 zł w 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Więcej informacji do pobrania

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare