Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Konsultacje Regulaminów konkursu PROO edycja 2021 (zakończone)

organizacje1.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektów Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytety 1a, 1b, 2a, 3, 4, 5. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zmian w Regulaminach, w szczególności:

Priorytet 1a

 • Dodania obowiązku zachowania trwałości rezultatów.
 • Usunięcia możliwości składania wniosków przez podmioty (oddziały terenowe) nieposiadające osobowości prawnej.
 • Wprowadzenia do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.

Priorytet 1b

 • Ograniczenia liczby projektów międzynarodowych, w ramach których wnioskowane jest otrzymanie dotacji na wkład własny w jednym wniosku.
 • Usunięcia procedury udzielania promes.
 • Dodania jako załącznika do sprawozdania – zatwierdzonych sprawozdań z projektu, w ramach którego udzielana jest dotacja na wkład własny.

Priorytet 2a

 • Zmiany w zakresie terminu realizacji obowiązku opracowania programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego przez Beneficjenta.
 • Uzupełnienia działań możliwych do zrealizowania o: udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych; oraz przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 • Wprowadzenie do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.
 • Zmiany w zakresie terminu realizacji obowiązku opracowania programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego przez Beneficjenta.

Priorytet 3 i Priorytet 4

 • Usunięcia możliwości składania wniosków przez podmioty (oddziały terenowe) nieposiadające osobowości prawnej.
 • Wprowadzenia do regulaminu zasad postępowania w przypadku środków uwolnionych.
 • Dodanie obowiązku zachowania trwałości rezultatów.

Priorytet 5

 • Dodania pola we wniosku, w ramach którego Wnioskodawca będzie miał możliwość przedstawienia informacji potwierdzających wystąpienie sytuacji kryzysowej.
 • Dodania do kosztów kwalifikowalnych informacji o możliwości ubezpieczenia zakupionego sprzętu.
 • Wykluczenia możliwości zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej możliwych do sfinansowania na podstawie przepisów art. 32 ust. 2, 3, 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).
 • Uelastycznienia rozwiązania związanego z rozliczaniem płatności w obcych walutach.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres PROO@niw.gov.pl, do
dnia 12 stycznia 2021 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu PROO.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare