Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 1b

news.png

Priorytet 1b. Zrównoważony rozwój organizacyjny - dotacje na wkład własny

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PROO 1B

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 1B PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!

Organizacjom, których wnioski pełne zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się indywidualnie przedstawiciele Biura Programów Horyzontalnych w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji

Wyniki odwołań od oceny formalnej PROO 1B, edycja 2019 już są dostępne

W środę 16 października br. opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1b Dotacje na wkład własny, edycja 2019. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługiwała możliwość odwołania do Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej.

We wskazanym terminie do naszego Instytutu wpłynęły 3 odwołania. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotra Glińskiego:

  • jedno odwołania pozostawiono bez rozpatrzenia
  • w przypadku dwóch ofert podtrzymana została decyzja o odrzuceniu formalnym.

Poniżej szczegółowe zestawienie odwołań wraz z rozstrzygnięciami:

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny Edycja 2019.

Wszystkie wnioski złożone w Konkursie zostały poddane ocenie formalnej. W konkursie złożono 26 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 14 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny, wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny Edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 1 800 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 17 września 2019 r. od godz. 12.00 do 8 października 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerami telefonów 885-221-531, 601-901-327 (w godzinach 10.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku).

Zachęcamy do zapoznania się z  Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare