Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Priority 1a

news.png

Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Wyniki wniosków pełnych

W ramach tegorocznego naboru  PROO 1a dofinansowania rekomendowanych zostały 83 wnioski spośród 174, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 94,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

  • 2020- 17 800 000,00 zł,
  • 2021- 3 686 508,26 zł,
  • 2022- 28 392 464,89 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Wyniki oceny wniosków wstępnych

W ramach tegorocznego naboru wniosków wstępnych PROO 1a 2020 podmioty uprawnione do udziału w konkursie złożyły 2102 wnioski. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17 800 000,00 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2020 r. wynoszą odpowiednio 3 686 508,26 zł w 2021 r. i 30 576 510,00 zł w 2022 r.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 177 najwyżej ocenionych wniosków wstępnych.

Próg punktowy pozwalający na udział w naborze wniosków pełnych wyniósł 48,5 punktów.

Wszyscy Wnioskodawcy automatycznie otrzymają karty ocen złożonego wniosku w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO lub pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 4 maja o godzinie 12.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do dnia 18 maja, do godziny 12.00.

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020 zakończona

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020.

 

Wszystkie Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 2102 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe Wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku.

 

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1a 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Zakończyliśmy nabór wniosków wstępnych w ramach edycji 2020 Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny w konkursie, podczas trwającego cztery tygodnie naboru: od 4 lutego do 4 marca 2020 (do godz. 12.00).

W trakcie naboru wpłynęło 2102 wnioski.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji to prawie 1 mld 100 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest w drugiej połowie kwietnia 2020 roku.

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 52 mln zł.

W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17.800.000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 3.686.508 zł w 2021 r. i 30.576.510 zł w 2022 r.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531.

Zachęcamy do zapoznania się z  Regulaminem Konkursu najczęściej zadawanymi pytaniami i do składania wniosków!

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare