Komitet Sterująco-Monitorujący

Komitet Sterująco-Monitorujący PROO został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2019 r.

Do zadań KSM należy efektywna koordynacja realizacji Programu, w szczególności:

 • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
 • okresowe kontrolowanie postępu w osiąganiu celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • analizowanie wyników Programu pod kątem osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykaże znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone zostaną propozycje zmian w Programie,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
 • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów,
 • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
 • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
 • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Obecnie Komitet pracuje w następującym składzie (na podstawie Zarządzenia nr 7 Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego z dnia 14 lutego 2020 r.):

Przedstawiciele administracji rządowej:

 • Radosław Podogrocki – Przewodniczący Komitetu
 • Olga Semeniuk
 • Michał Płatek
 • Piotr Mazurek
 • Krzysztof Przekwas

Przedstawiciele organizacji obywatelskich rekomendowani przez Radę NIW-CRSO:

 • Wojciech Dec
 • Bartłomiej Orzeł
 • Marcin Pasierbski
 • Rafał Więckiewicz
 • Aleksander Żmuda-Trzebiatowski

 

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

 1. Omówienie Regulaminów konkursów na rok 2021 w  ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, priorytety: PROO1a, PROO1b, PROO2a, PROO3, PROO4, PROO5.
 2. Rozstrzygnięcie rekomendacji co do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Regulaminów konkursów na rok 2021 w  ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.
 3. Podsumowanie, informacja o bieżących działaniach NIW-CRSO.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w dniu 20.01.2021 r.

Uchwała nr 1/2021 Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, PROO z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

 • przedstawienie informacji o wdrażaniu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w 2020 roku;
 • zaprezentowanie raportu z monitoringu PROO za lata 2018-2019;
 • przedłożenie sprawozdania z realizacji PROO w 2019 roku
 • przedstawienie wyników ewaluacji on-going (Priorytet 5).

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 w dniu 16.06.2020 r.

MONITORING PROGRAMU. Raport za lata 2018 – 2019

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Sterująco-Monitorującego  Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania ,,Monitoringu Programu. Raport za lata 2018-2019″

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 r.

Uchwała nr 3/2020 Komitetu Sterująco-Monitorującego  Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania ,,Sprawozdania z realizacji Programu w 2019 r.”

RAPORT Z EWALUACJI ON-GOING WDRAŻANIA PIERWSZEJ FAZY PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, PROO z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania ,,Raportu ewaluacji on-going PROO (Priorytet 5)”

 

W dniu 19.02.2020 w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego, zwołane w celu omówienia:

 • wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 1b edycja 2020
 • wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 3 edycja 2020
 • wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 4 edycja 2020
 • wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 5 edycja 2020

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1a „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego” Edycja 2020

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektów Regulaminów Konkursów Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytety: 1b, 3, 4 i 5 Edycja 2020

W dniu 30.10.2019 w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego zwołane w celu:

 • omówienia wyników konsultacji społecznych regulaminu konkursu priorytetu PROO 1a edycja 2020
 • zaprezentowania postępów wdrażania Programu w 2019 r.
 • omówienia Projekt Regulaminu Komitetu Sterująco-Monitorującego

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1a „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego” Edycja 2020

 

W dniu 16.07.2019 w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego zwołane w celu:

 • przyjęcia zasad funkcjonowania Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO
 • omówienia projektu Regulaminu PROO 1b
 • omówienia projektu Regulaminu PROO 2a

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego

Regulamin prac Komitetu Sterująco-Monitorującego powołanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Stanowisko Komitetu Sterująco-Monitorującego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny”

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny”

Projekt Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny”

Stanowisko Komitetu Sterująco-Monitorującego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 2a „Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych”

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 2a „Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych”

Projekt Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 2a „Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych”

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 14 września 2018 11:47:05
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 14 września 2018 11:47:05
Ostatnio modyfikował: Marta Puźmirowska 19 marca 2021 2:30:05