Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Nabór wniosków

news.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 (ROP).

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 160/2022 w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

 

 1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym

samym, środki ROP nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 

 1. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach ROP działań obejmuje całą wymienioną
w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

 

Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa
i poprawa jakości świadczenia usług.

W ramach Priorytetu 1. zakłada się wsparcie organizacji prowadzących poradnictwo
i wspierających poradnictwo w zakresie ich rozwoju instytucjonalnego.

 

Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych

W Priorytecie 2 przewiduje się wsparcie realizacji usług poradniczych, w szczególności
w przypadkach, gdy działalność taka jest zagrożona na skutek braku stabilności finansowej organizacji.

 

Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja

Dofinansowanie w ramach Priorytetu może zostać przeznaczone na działania edukacyjno-informacyjne społeczeństwa, w tym kampanie społeczne w zakresie dostępu do różnych form poradnictwa, upowszechniające znajomość przepisów prawa, wiedzę o dostępności do istniejącej sieci instytucji i organizacji świadczących usługi poradnictwa.

 

Priorytet 4. Regranting

W Priorytecie 4 założono wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych), które w związku z tym nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań.

 

Składane oferty mają realizować cel główny ROP, jakim jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ROP.

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 1 w edycji 2024 Programu wynosić będą

17,0 mln zł, w tym 8,5 mln zł w roku 2024 i 8,5 mln zł w roku 2025

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 2 w edycji 2024 Programu wynosić będą

3,0 mln zł, w tym 1,5 mln zł w roku 2024 i 1,5 mln zł w roku 2025

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 3 w edycji 2024 Programu wynosić będą

4,5 mln zł w tym 2,25 mln zł w roku 2024 i 2,25 mln zł w roku 2025

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 4 (Regranting) w edycji 2024 Programu wynosić

będą 6,0 mln zł, w tym 2,0 mln zł w roku 2024, 2 mln zł w roku 2025, 2 mln zł w roku 2026

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 5 (Pomoc Techniczna) w edycji 2024 Programu

wynosić będą 1,50 mln zł w tym 750 tys. zł w roku 2024 i 750 tys. zł w roku 2025

Łącznie na realizacje RPWROP edycja 2024 przeznaczono 32,0 mln zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

W ramach konkursu RPWROP można ubiegać się o dotację w wysokości

 

 

 

 

 

Priorytet

Maksymalna wysokość dotacji [zł]
2024 rok 2025 rok 2026 rok
Priorytet 1 do 300.000 zł do 300.000 zł n/d
Priorytet 2 do 300.000 zł do 300.000 zł n/d
Priorytet 3 do 300.000 zł do 300.000 zł n/d
Priorytet 4 do 500.000 zł do 500.000 zł 500.000 zł

 

W Priorytetach 1 – 3 można ubiegać się o dotację maksymalnie w wysokości do 600 000, 00 tyś.  zł. 300 000 tys. zł w 2024 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2025 roku.

 

Wymagany wkład własny:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych edycja 2024. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów.

W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie, ale występuje wyraźna różnica w ocenie: różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów przekracza 30 punktów oraz co najmniej jedna z ocen jest wyższa niż 59 punktów (w tym otrzymała minimum 12,5 punktów w kryterium 1) – oferta kierowana jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankingowej bierze się pod uwagę dwie najbliższe oceny.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

Czas realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r. w Priorytetach od 1 do 3.

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2026 r. w Priorytecie 4.

 

Przed zakończeniem realizacji zadań w Priorytecie 4 przewiduje się możliwość podjęcia przez

Dyrektora NIW-CRSO decyzji o przedłużeniu realizacji wybranych zadań na warunkach ustalonych w niniejszym konkursie o kolejny okres wynoszący od 1 do 4 lat, pod warunkiem uzyskania przez NIW-CRSO środków finansowych z budżetu Państwa na kontynuację realizacji Programu oraz braku zastrzeżeń co do jakości realizacji zadania w okresie jego realizacji.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 listopada 2023 roku. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ROP.

 

 1. Zasady składania ofert.

Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Jedną w Priorytetach 1-3  przy czym Oferent sam określa, czy działanie realizuje w ramach wszystkich priorytetów czy też wybranych. Jedną w Priorytecie 4.

 

 1. Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od 03 sierpnia 2023 od godziny 14:00 r. do 25 września 2023 r. do godziny 14:00.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie ROP 2024 musi nastąpić przez Generator Ofert.

W celu złożenia oferty należy:

 

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl;
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 i wypełnić ofertę;
 • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu ROP 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 30 listopada 2023 r.

 

 1. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W edycji 2022 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych ,,ROP” przeznaczono do dofinansowania 86 podmiotów na łączną kwotę ok. 25 150 000,00 zł.

 

 1. Infolinia ROP 2024.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych edycja 2024. Szczegółowe informacje na temat ROP będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl

Dokumenty dotyczące konkursu:

Konsultacje Regulaminu konkursu RPWROP edycja 2024

W związku z przygotowywanym naborem w otwartym konkursie ofert Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych RPWROP, edycja 2024, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu RPWROP edycja 2024.

 

Szczegóły znajdują w zakładce Konsultacje Społeczne.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare