Sprawozdania OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za cały rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzyma 20 grudnia 2019 roku, to sprawozdania zamieszcza za 2019 rok do 15 lipca 2020 roku albo – gdy jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2020 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia webinarium w ramach Akademii NIW, podczas którego pokazywaliśmy i wyjaśnialiśmy, jak skutecznie zamieścić sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w:

  1. wzór rocznego sprawozdania merytorycznego (doc)
  2. wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego (doc)

– jeśli jej przychód za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawozdania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.

Termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie upływa 15 lipca roku następującego po roku, za który organizacje składają sprawozdania. Natomiast organizacje, których rok obrotowy nie jest taki sam jak kalendarzowy, mają czas do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składają sprawozdania.

Ważne!

Sprawozdania za rok 2019 rok organizacje zamieszczają w bazie do 15 lipca 2020 roku.

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

W przypadku gdy organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w bazie, powinna to jak najszybciej zrobić, gdyż uchylanie się od tego obowiązku ustawowego doprowadzi do pozbawienia organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna

art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 20 czerwca 2018 1:21:44
Wprowadził informację do BIP admin 20 czerwca 2018 1:21:44
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 11 marca 2020 11:20:54