Sprawozdania OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za cały rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzyma 18 grudnia 2020 roku, to sprawozdania zamieszcza za 2020 rok do 15 lipca 2021 roku albo – gdy jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2021 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.

[webinarium] Sprawozdania OPP za 2018 rok bez tajemnic, czyli jak je skutecznie zamieścić w bazie sprawozdań OPP

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia webinarium w ramach Akademii NIW, podczas którego pokazywaliśmy i wyjaśnialiśmy, jak skutecznie zamieścić sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

 

zamieszczanie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego    przeglądanie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

instrukcja zamieszczania sprawozdań za 2019 rok

 

 

 

 

 

 

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku sprawozdania za 2019 rok (rok obrotowy kończący się między 30 września 2019 roku a 30 kwietnia 2020 roku) zostały przedłużone o trzy miesiące terminy sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia, co zostało określone w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w:

  1. wzór rocznego sprawozdania merytorycznego (doc)
  2. wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego (doc)

– jeśli jej przychód za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawozdania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.

 

Termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie upływa 15 lipca roku następującego po roku, za który organizacje składają sprawozdania. Natomiast organizacje, których rok obrotowy nie jest taki sam jak kalendarzowy, mają czas do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składają sprawozdania.

 

 

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2019 rok organizacje zamieszczają w bazie do 15 października 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 1 rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (Dz. U. poz. 906).

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

 

 

W przypadku gdy organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w bazie, powinna to jak najszybciej zrobić, gdyż uchylanie się od tego obowiązku ustawowego doprowadzi do pozbawienia organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna

art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 20 czerwca 2018 1:21:44
Wprowadził informację do BIP admin 20 czerwca 2018 1:21:44
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 22 stycznia 2021 10:28:33