Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Edycja 2023

news.png

Zapraszamy na webinarium informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, edycja 2023.

 

 

W trakcie webinarium przedstawimy:

 • założenia i cele poszczególnych Programu;
 • zasady i wytyczne regulaminu konkursowego;
 • na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek;
 • informacje dotyczące procedury oceny wniosków i przyznawania dotacji.

 

W ramach działań informacyjnych dotyczących ogłoszonych konkursów przewidujemy również sesje Q&A, w trakcie których będziemy odpowiadać na Państwa pytania zadawane na czacie podczas webinarium.

 

Webinarium – Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2022-11-30, 17:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/webinarium-rzadowy-program-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych/register

 

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych, reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw oraz popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w Konkursie są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich.

 

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

Program składa się z czterech Priorytetów:

 

Priorytet 1. Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne

W ramach Priorytetu 1 zakłada się wsparcie organizacji obywatelskich prowadzących uniwersytety ludowe, które w chwili złożenia wniosku realizują formę kursów stacjonarnych wiążących się z pobytem słuchaczy w placówce i wspólnym zamieszkaniem w internacie pozostającym do dyspozycji placówki lub formę kształcenia niestacjonarnego, w którym uczestnictwo nie jest związane ze wspólnym zamieszkaniem. Beneficjenci Programu będą mogli wykorzystać otrzymywane wsparcie na podejmowanie działań zarówno w odniesieniu do rozwoju instytucjonalnego, rozbudowy infrastruktury i zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnienia pracowników, jak również dla realizacji swoich programów edukacyjnych.

Dotacja w niniejszego Priorytetu może zostać przeznaczona m.in. na rozwój potencjału organizacyjnego i infrastruktury istniejących uniwersytetów ludowych, w tym adaptację i remonty pomieszczeń, zakup wyposażenia i sprzętu, podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej organizacjami i pracowników, a także wdrażanie nowych systemów zarządzania. Wsparcie będzie mogło zostać przeznaczone również na działania związane z rozwojem bazy noclegowej oraz na towarzyszące im zwiększanie liczby miejsc dostępnych w ramach poszczególnych kursów i programów edukacyjnych.

 

Priorytet 2. Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych

W Priorytecie 2 przewiduje się wsparcie organizacji obywatelskich, które planują reaktywowanie działalności wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego lub uruchomienie nowego, prowadzącego działalność na podstawie zasad metodyki grundtvigiańskiej. Utworzenie uniwersytetu ludowego może stanowić główny przedmiot działalności prowadzonej przez organizację, jak również rozwinięcie prowadzonej wcześniej działalności.

Nowo powstające uniwersytety ludowe będą wspierane zarówno w zakresie instytucjonalnym, obejmującym stworzenie zaplecza materialnego, promocję, budowę zespołu administracyjnego, programowego itp., jak również w obszarze związanym z działalnością edukacyjną, tj. rozpoczęcia i realizacji kształcenia osób dorosłych przy wykorzystaniu grundtvigiańskiej metody edukacyjno-wychowawczej. Dotacja w tym zakresie może obejmować zarówno koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli, jak i zakupem niezbędnego wyposażenia i materiałów szkoleniowych. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na tworzenie i rozwijanie programów kształcenia metodą grundtvigiańską.

 

Priorytet 3. Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej

W Priorytecie 3 założono wsparcie formalnych i nieformalnych sieci i porozumień placówek prowadzących działalność w formule uniwersytetu ludowego. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii informacyjnych i popularyzujących, poradnictwo, szkolenia, integracja środowiska uniwersytetów ludowych i kształtowanie współpracy z administracją publiczną oraz innymi partnerami.

Tworzenie sieci i porozumień pozwoli na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między poszczególnymi organizacjami prowadzącymi uniwersytety ludowe, tworzenie i wdrażanie wspólnych standardów w odniesieniu do programów i metod edukacyjno-wychowawczych, a także rozwiązań organizacyjnych. Sieci i federacje będą mogły podejmować również bardziej skuteczne działania związane z kształceniem nauczycieli i wychowawców.

 

Priorytet 4. Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

W ramach Priorytetu 4  zakłada się podniesienia poziomu edukacji obywatelskiej i propagowania działań z zakresu zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

Dotacja w ramach niniejszego Priorytetu może zostać przeznaczona m.in. na przygotowanie i prowadzenie kursów oraz programów edukacyjnych, organizowanie konferencji i forów obywatelskich, a także animowanie działań o charakterze upowszechniającym kulturę i dziedzictwo narodowe

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi łącznie  41 184 000,00  zł

 

Maksymalna roczna wartość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta:

 • w Priorytetach 1 -3 wynosi 1 000 000 zł
 • w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości do 100 000 zł.

 

Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres ul@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze  w godzinach 10.00-14.00.

 

 

Decyzja nr 1 Dyrektora NIW-CRSO ws. przyznania dofinansowania dla zadań znajdujących się na „Liście Ofert Rezerwowych” ze środków uwolnionych w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020- 2023

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare