Polityka prywatności

Warszawa, dnia 12.07.2018 r.

 

Polityka prywatności Serwisu internetowego http://niw.gov.pl

1 Wstęp
 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i udostępniania danych, w tym również danych osobowych osób fizycznych (dalej: „Użytkowników”) korzystających z serwisu internetowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, działającego pod adresem http://niw.gov.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, nr NIP 7010780575 oraz nr REGON 368854582 (dalej „Administrator”).
 3. Administrator podejmuje wszelkie działania i stosuje wszelkie dostępne rozwiązania techniczne zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników, w szczególności ochrony wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie” oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, m.in. działania takie jak: stosowanie procedur w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.
 4. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić na podstawie tych danych (bezpośrednio lub pośrednio). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 5. Administrator nie przetwarza celowo tzw. „wrażliwych danych osobowych”, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby). Administrator uprasza Użytkowników o nieprzekazywanie informacji zawierających takie dane lub w przypadku ich przekazywania, o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie takich danych. W przypadku otrzymania takich danych przez Administratora, będą one niezwłocznie usuwane, jeżeli Użytkownik nie dostarczy wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.
2 Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych
 1. W zależności od celu, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, mogą być one przetwarzane:
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: udzielenie Użytkownikowi informacji) – art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia;
 2. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (np.: w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z konkretnej funkcji) – art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia;
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 e) Rozporządzenia.
 1. Administrator przetwarza dane dotyczące Użytkowników w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zapewnienia możliwości pełnego korzystania z poszczególnych funkcji W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, podanie danych osobowych przez Użytkownika i wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie określonych danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić korzystanie z określonych funkcji Serwisu.
 1. Oprócz danych osobowych Użytkowników Administrator może przetwarzać także informacje obejmujące jedynie adresy e-mail, które nie są uznane za dane osobowe (brak innych danych, wskazanie adresu jako adresu przedsiębiorcy lub instytucji), a które zostały mu udostępnione przez Użytkownika lub inną osobę.
3 Narzędzia stosowane przez Administratora w celu automatycznego przetwarzania informacji
 1. Administrator wykorzystuje w niektórych przypadkach pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt Użytkowników w Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Dzięki tym informacjom Administrator może usprawniać działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu.
 2. Pliki cookie służą pozyskiwaniu informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także o problemach pojawiających się przy korzystaniu z Serwisu, bez ujawniania danych osobowych Użytkowników. Pliki cookie są niezbędne dla celów statystycznych, informacyjnych, a także dla usprawnienia funkcjonowania Serwisu, szybkiego usuwania usterek w jego funkcjonowaniu oraz dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 3. Pliki cookie nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych Administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika.
 5. Pliki cookie mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia (przeglądarki) z którego korzysta w celu usuwania lub zablokowania zapisywania plików cookie. W celu usunięcia plików cookie lub ich niezapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie, niemniej zmiana ustawień przeglądarki, prowadząca do ograniczenia zapisywania plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu lub ograniczeniem korzystania, ponieważ niektóre funkcje Serwisu nie będą działały lub ich działanie będzie ograniczone.
 6. Numery IP (lub adresy IP) są to numery przypisywane komputerowi Użytkownika w czasie korzystania z Internetu. W ten sposób gromadzone informacje stanowią dane osobowe tylko w przypadku, kiedy możliwe jest powiązanie adresu IP lub innych informacji z adresem e-mail konkretnego Użytkownika. Adresy IP Użytkowników odwiedzających Serwis są anonimizowane i w takiej postaci mogą być rejestrowane dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy zachowania w Internecie oraz oceny działania serwisu internetowego.
 7. Google Analytics jest to narzędzie firmy Google stworzone w celu analizy statystyki stron internetowych, za pomocą którego rejestrowane są także adresy IP Użytkowników. Administrator korzysta z tego narzędzia w celach statystycznych i dla usprawnienia działania Serwisu, jednak zgodnie z informacją w ust. 6 powyżej, adresy IP Użytkowników odwiedzających Serwis są poddawane anonimizacji.
 8. Znaczniki nawigacyjne są to niewielkie pliki obrazkowe umieszczane na stronie internetowej, umożliwiające gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer Użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki czy pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Administratora odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączenie znaczników nawigacyjnych jest możliwe poprzez odrzucenie określonych plików cookie odpowiadających za pojawienie się danego znacznika.
 9. Widgety, są to funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, np. Facebooka lub Twittera. Dane osobowe Użytkowników podawane w związku z korzystaniem z aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych samych aplikacji, a przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych aplikacji odbywa się według zasad polityki prywatności dostawców tych aplikacji. Administrator nie ponosi zatem odpowiedzialności za wykorzystanie danych Użytkowników przez ww. podmioty.
4 Zabezpieczenie danych osobowych oraz informacji
 1. Administrator przetwarzając dane osobowe lub informacje niestanowiące danych osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem ich zabezpieczenia, w szczególności te, które są wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach Administratora zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić jedynie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
5 Udostępnienie danych innym podmiotom
 1. Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia dotyczących go danych innym podmiotom. Udostępnienie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach i w celu w nich określonych.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w imieniu Administratora innemu podmiotowi na zasadach określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 3. Zamieszczone w Serwisie odsyłacze mogą przekierowywać Użytkownika na inne strony internetowe, które mają swoje własne polityki prywatności. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony przed podaniem swoich danych osobowych.
6 Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, a także do wpływania na sposób, zakres i czas ich przetwarzania, w tym prawo do:
 1. uzyskania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 2. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 3. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 4. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe a także ograniczenia przetwarzania danych,
 5. żądania usunięcia swoich danych (prawo do „bycia zapomnianym”), m.in. gdy nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 6. przenoszenia danych, w tym uzyskania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Użytkownik dostarczył,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku gdyby Użytkownik uznał powyższe zasady za niewystarczające, w każdej chwili może zwrócić się na piśmie do Administratora, elektronicznie na adres media@niw.gov.pl lub w formie pisemnej na adres Biura Komunikacji i Promocji Administratora, celem uzyskania wyjaśnień, informacji lub skorzystania z przysługującego mu prawa.
 2. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7 Zmiana polityki prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. W takim przypadku zamieści na pierwszej stronie Polityki prywatności informację o dacie ostatniej aktualizacji.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 11 czerwca 2018 6:17:56
Wprowadził informację do BIP admin 11 czerwca 2018 6:17:56
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 22 sierpnia 2018 2:08:51