Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Deklaracja dostępności serwisu niw.gov.pl

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: NIW-CRSO) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej niw.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego niw.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 22.07.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.07.2021 r.

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niezgodności występują w następujących obszarach:

 

 • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie treści przez automatyczne czytniki.
 • niektóre nagłówki nie są zidentyfikowane za pomocą odpowiednich znaczników, co może wpływać na jakość przekazu uzyskanego za pomocą czytnika ekranu.
 • niektóre linki są niepoprawne, ponieważ treść linku nie jest tożsama z innymi, prowadzącymi do tego samego miejsca.
 • filmy wyprodukowane i opublikowane na www.niw.gov.pl przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów ani tłumaczenia migowego. Filmy opublikowane po tej dacie, mają napisy rozszerzone i/lub tłumaczenia migowe.
 • mogą wystąpić przypadki, kiedy elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • niektóre dokumenty opublikowane jako pliki .pdf są skanami dokumentów w związku z tym nie są odczytywane przez czytniki automatyczne.
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Nie jest to jedyna możliwość kontaktu z NIW-CRSO, ponieważ można się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mailowy: kontakt@niw.gov.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 22 468 44 00. Dane teleadresowe znajdują się nad formularzem kontaktowym.

 

Na stronie internetowej niw.gov.pl w większości działają standardowe skróty klawiaturowe.

 

Redaktorzy strony internetowej dokładają starań, aby wszystkie treści i dokumenty opublikowane na stronie były dostępne cyfrowo.

 

Przygotowanie oświadczenia ws. dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia 25 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Jankowski; adres poczty elektronicznej: mjankowski @ niw.gov.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 22 468 44 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, która ma być udostępniona,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli wskazany wcześniej sposób nie jest możliwy.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej NIW-CRSO nie może nastąpić w ciągu 7 dni, NIW-CRSO niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

W przypadku gdy NIW-CRSO nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

NIW-CRSO odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej NIW-CRSO, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do NIW-CRSO skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

 

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) NIW-CRSO udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

 

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: NIW-CRSO, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: media@niw.gov.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 468 44 00
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania

 

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

 • pomocy tłumacza migowego posługującego się PJM, SJM.

 

Usługa jest realizowana na wniosek, który może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: NIW-CRSO, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; mailem na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl

 

Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016);

 

 • pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w NIW-CRSO.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane, są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Informacja dla osób niewidomych lub słabo widzących

 

Do budynku, w którym znajduje się siedziba NIW-CRSO, można wchodzić z psem asystującym.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

(biurowiec Kaskada)

Aleja Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

 

Do siedziby NIW-CRSO prowadzą cztery wejścia od strony ulicy Siennej: 2 poprzez automatyczne drzwi obrotowe, uruchamiane fotokomórką oraz 2 tradycyjne posiadające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (uchwyty i duży rozmiar).

 

Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika (bez stopni, schodów i krawężników). Na wprost wejścia zlokalizowana jest portiernia, w której całą dobę dyżurują pracownicy ochrony. Z hallu głównego należy przejść przez bramki obrotowe lub drzwi, które są otwierane automatycznie przez pracowników portierni na każde żądanie osób mających trudności z poruszaniem się. Za bramkami znajduje się korytarz z 4 windami, którymi można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku.

 

Biura zajmowane przez NIW-CRSO znajdują się na:

 

 • IV piętrze: Biuro Programu Korpus Solidarności, Biuro Programów Tematycznych, Biuro Badań i Analiz, Biuro Organizacji Pożytku Publicznego, Samodzielne stanowisko ds. Systemu Obsługi Dotacji,

 

 • VI piętrze: Dyrekcja, sekretariat, Biuro Programów Horyzontalnych, Biuro Komunikacji i Promocji, Biuro Organizacyjne, Zespół Radców Prawnych, Biuro Księgowości i Finansów, Samodzielne stanowisko ds. kontroli, sala konferencyjna.

 

Można na nie wjechać jedną z 4 wind.

 

Windy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących (sygnał dźwiękowy) i niedosłyszących (oznaczenia świetlne i komunikaty na wyświetlaczu).

 

Na piętrach znajdują się zamknięte drzwi prowadzące do poszczególnych biur. Przy drzwiach są dzwonki, za pomocą których należy poinformować pracowników o chęci wejścia do siedziby NIW-CRSO.

 

W najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się parkingi publiczne z wyznaczonymi 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare