Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Edycja 2023

news.png

Podręcznik dla oferentów Programu NOWEFIO 2023

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dotyczącym realizacji projektów dofinansowanych  w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2023. Przewodnik zawiera przydatne informacje i wskazówki związane m.in. z wydatkowaniem środków publicznych,  promocją działań czy wymaganiami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

W ramach konkursu złożone zostały 2179 ofert, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 382 najwyżej ocenionych ofert.

 

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2023 NOWEFIO organizacje złożyły 2179 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 382 oferty, w tym:

 • w Priorytecie 2 – 320 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 96,5;
 • w Priorytecie 3 – 31 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 103;
 • w Priorytecie 4 – 31 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 93,5.

 

W Priorytecie 2, w związku z procedowanym zwiększeniem budżetu Rządowego Programu NOWEFIO w roku 2023 o 10 mln zł oferty ocenione w przedziale punktowym A 96,5 – A 103 zostały zakwalifikowane do dofinansowania „warunkowo”. Oznacza to, iż umowy dotacyjne z organizacjami zostaną podpisane po zwiększeniu budżetu Programu o 10 mln zł (szacunkowo do końca kwietnia 2023 roku).

 

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2022 pomiędzy priorytetami:

2 Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 46,18 mln zł
3 Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 4,79 mln zł
4 Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich 7,86 mln zł

 

W celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

 

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2 – po wyczerpaniu alokacji na rok 2023 oraz 2024 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2022. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2023 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Lista projektów rezerwowych (niedofinansowanych w związku ze zbyt niską punktacją)

Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie

 

Decyzja nr 1 ws. dofinansowania projektów z listy rezerwowej NOWEFIO 2023

Decyzja nr 2 ws. dofinansowania projektów z listy rezerwowej NOWEFIO 2023

Wyniki odwołań oceny formalnej NOWEFIO, edycja 2023

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie NOWEFIO na rok 2023 zakończona!

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu NOWEFIO.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 • – NOWEFIO: na 2179 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 26 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • – drogą pocztową;
 • – lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
 • – lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2023.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Podsumowanie naboru w ramach konkursu na rok 2023 w ramach Rządowego Programu NOWEFIO

 

19 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie podczas naboru trwającego od 14 listopada 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

 

NOWEFIO 2023

W trakcie naboru wpłynęło 2179 ofert na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 504 348 578,28 zł.

W tym w:

 • – Priorytecie 2: 1780 ofert;
 • – Priorytecie 3: 226 ofert;
 • – Priorytecie 4: 173 oferty.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników planowane jest wiosną 2023 r. (koniec marca).

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie NOWEFIO edycja 2023

 

W związku z niezależną od NIW-CRSO awarią Systemu Obsługi Dotacji, która miała miejsce w nocy z 10 na 11 grudnia 2022 roku oraz trudnościami związanymi z obsługą Systemu przez ok. 11 godzin, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert na realizację zadań publicznych do dnia 19 grudnia, do godziny 14:00

 

Zapraszamy na cykl webinariów informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2023.

 

 

W trakcie webinariów przedstawimy:

 • założenia i cele poszczególnych Priorytetów Programu;
 • zasady i wytyczne regulaminów konkursowych;
 • na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek;
 • informacje dotyczące procedury oceny wniosków i przyznawania dotacji.

 

W ramach działań informacyjnych dotyczących ogłoszonych konkursów przewidujemy również sesje Q&A, w trakcie których będziemy odpowiadać na Państwa pytania zadawane na czacie podczas webinarium.

 

Oprócz działań dotyczących zasad regulaminowych zorganizowane zostaną również na webinaria szkoleniowe z zakresu logiki projektowej. Zapraszamy na nie wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć, nie tylko jak wypełnić wniosek według reguł Programu, ale również jak odpowiednio zaplanować, zrealizować i podsumować swój projekt.

 

Webinaria będą tłumaczone na Polski Język Migowy,  a także nagrane i udostępnione na kanale Narodowego Instytutu Wolności na Facebooku oraz na YouTube.

 

Poniżej prezentujemy zestawienie informacji o planowanych webinariach:

 

NOWEFIO, edycja 2023

Tematyka i rodzaj spotkania Termin Link do rejestracji
Zasady aplikacji – NOWEFIO webinarium dla Wnioskodawców 2022-11-17, 14:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/nowefio-edycja-2023-zasady-aplikacji-webinarium-dla-wnioskodawcow/register
Logika projektowa – webinarium 2022-11-22, 14:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/logika-projektowa-w-ofertach-konkursu-nowefio/register
Konkursowe Q&A nr 1 2022-11-30, 14:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-edycja-2023-dla-wnioskodawcow-nr-1/register
Konkursowe Q&A nr 2 2022-12-07, 14:00 https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-edycja-2023-dla-wnioskodawcow-nr-2/register

 

 

Ponadto w kilku miastach zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące ww. konkursów. Podczas nich można porozmawiać z pracownikami NIW-CRSO na temat regulaminów nowych edycji konkursowych oraz zasad składania ofert.

 

Lista miejsc będzie aktualizowana w miarę potwierdzenia ze strony gospodarzy spotkania. Wraz z listą miejsc opublikujemy w tym miejscu informację o sposobie zgłoszenia i zapisów na te spotkania. Warto śledzić również nasze media społecznościowe.

 

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych materiałów informacyjnych:

Podręcznik dla oferentów NOWEFIO, edycja 2023

Wzór oferty z pomocą kontekstową

FAQ NOWEFIO

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2023 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 2.

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

 

Priorytet 3.

Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

 

Priorytet 4.

Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

 

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00.

 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 14.11.2022 – 12.12.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które pojawią się wkrótce w tej zakładce oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat webinariów o konkursie będzie aktualizowana na stronie NIW-CRSO.

Konsultacje Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2023

W związku z przygotowywanym naborem w otwartym konkursie ofert Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2023, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2023.

Szczegóły znajdują w zakładce Konsultacje Społeczne.

Niw Bip
Edycja 2023
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
18 października, 2022 12:00
Wprowadził informację do BIP:
NIW
18 października, 2022 12:00
Ostatnio modyfikował:
Ewelina Warnel
19 marca, 2024 15:46
Historia zmian:

Zaktualizowane 2024-03-19 @ 15:46:39 [aktualna wersja] przez NIW

Zaktualizowane 2024-03-19 @ 15:34:06 przez Łukasz Ofiara

Zaktualizowane 2024-03-19 @ 15:32:25 [zapisana automatycznie] przez Łukasz Ofiara

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare