Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Nabór wniosków

news.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumieniai wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 (FM).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 159/2022 w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

 

1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki FM nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach FM działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

 

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach

Priorytet 1. jest przeznaczony dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami). W ramach Priorytetu 1 wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:

 

Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych

Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

 

Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży. Przedmiotem wsparcia będzie także udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji.

 

Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

 

Składane oferty mają realizować cel główny Programu FM, jakim jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację FM.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Konkursu Fundusz Młodzieżowy 2024 wynosić będzie 47 mln zł.

 

Priorytet 2024 2025 2026
1.Aktywizacja młodzieży w samorządach 7 mln zł 7 mln zł 7 mln zł
2.Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym 7 mln zł 7 mln zł
3.Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych 5,2 mln zł 5,2 mln zł
4.Pomoc techniczna 0,8 mln zł 0,8 mln zł
RAZEM 20 mln zł 20 mln zł 7 mln zł

 

Podział środków do poszczególnych priorytetów jest podziałem ramowym. W celu racjonalizacji wydatkowania środków w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy dopuszczalne jest przenoszenie środków między Priorytetami z zastrzeżeniem braku możliwości zwiększenia alokacji przeznaczonej na Priorytet 4. Pomoc techniczna.

 

4. Zasady przyznawania dotacji.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

W ramach konkursu FM można ubiegać się o dotację w wysokości:

2024 2025 2026 Łącznie
PRIORYTET 1
do 2,1 mln zł do 2,1 mln zł do 2,1 mln do 6,3 mln zł
PRIORYTET 2
od 50 tys. zł do 125 tys. zł od 50 tys. zł do 125 tys. zł n/d od 100 tys. zł do 250 tys. zł
PRIORYTET 3
od 50 tys. zł do 125 tys. zł od 50 tys. zł do 125 tys. zł n/d od 100 tys. zł do 250 tys. zł

 

Wymagany wkład własny:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Młodzieżowy, edycja 2024. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

 

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów.

W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie, ale występuje wyraźna różnica w ocenie: różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów przekracza 30 punktów oraz co najmniej jedna z ocen jest wyższa niż 59 punktów (w tym otrzymała minimum 12,5 punktów w kryterium 1) – oferta kierowana jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankingowej bierze się pod uwagę dwie najbliższe oceny.

 

5. Terminy i warunki realizacji zadania.

Czas realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2026 r. w Priorytecie 1.

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r. w Priorytetach 2 i 3.

 

Przed zakończeniem realizacji zadań w Priorytecie 1 przewiduje się możliwość podjęcia przez Dyrektora NIW-CRSO decyzji o przedłużeniu realizacji wybranych zadań na warunkach ustalonych w niniejszym konkursie o kolejny okres wynoszący od 1 do 4 lat, pod warunkiem uzyskania przez NIW-CRSO środków finansowych z budżetu Państwa na kontynuację realizacji Programu oraz braku zastrzeżeń co do jakości realizacji zadania w okresie jego realizacji.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 listopada 2023 roku. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach FM.

 

6. Zasady składania ofert.

Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Jedną w priorytecie 1 oraz jedną w Priorytecie 2 lub Priorytecie 3.

 

7. Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od 03 sierpnia 2023 od godziny 14:00 r. do 25 września 2023 r. do godziny 14:00.

 

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FM 2024 musi nastąpić przez Generator Ofert.

W celu złożenia oferty należy:

 

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl;
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 i wypełnić ofertę;
 • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu FM 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty ani składania jej przez ePUAP.

 

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 30 listopada 2023 r.

 

9. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W edycji 2022 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy dofinansowano 140 projektów na łączną kwotę ok. 28 791 983,23 zł.

 

10. Infolinia FM 2024.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Młodzieżowy, edycja 2024. Szczegółowe informacje na temat FM będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: fm@niw.gov.pl

Dokumenty dotyczące konkursu:

Konsultacje Regulaminu Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, edycja 2024

W związku z przygotowywanym naborem w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, edycja 2024, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu.

Szczegóły znajdują w zakładce Konsultacje Społeczne.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare