Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Nabór wniosków

news.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 

 • organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą

 

do udziału w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

 

 • O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF).

 

 • Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 przyjętego uchwałą nr 138/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r.

 

 1. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Określone zostały dwa główne zadania Programu:

 

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:

Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;

Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;

Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;

Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

 

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:

Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;

Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;

Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;

Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;

Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

 

Składane wnioski mają realizować cel główny ROHiS, jakim jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ROHiS.

Środki przeznaczone na realizację Konkursu wynoszą 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2024 r. i 14 550 000 zł w 2025 r.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.

 

Organizacje harcerskie liczące do 6 tys. członków mogą do wysokości dotacji, liczonej zgodnie z pkt. 1, dodatkowo uzyskać 100 tys. zł na realizację zadania 2.3 Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich.

 

Oświadczenie o liczbie harcerzy i instruktorów Wnioskodawca umieszcza we wniosku.

 

Wymagany wkład własny:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każdy wniosek musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, edycja 2024. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów.

W przypadku, gdy różnica ocen dwóch ekspertów zewnętrznych przekracza 30 punktów oceny wyższej, wniosek jest dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta zewnętrznego. Po dokonanej ocenie wniosek jest umieszczany na liście rankingowej na podstawie średniej arytmetycznej dwóch najbliższych ocen lub, jeśli jest to niemożliwe, oceny trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

Czas realizacji zadania:

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania zadań realizowanych w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 roku.

 

Termin realizacji zadania dzieli się na dwa okresy finansowania:

 • od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
 • od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją zadań.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 30 listopada 2023 roku. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ROHiS.

 

 1. Zasady składania wniosków:
 • W ramach Konkursu uprawniona organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Wniosek w ramach Konkursu Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
 • Wnioskodawca nie przesyła wersji papierowej wniosku.
 • Załącznikiem do wniosku, w przypadku organizacji nieobjętych Protektoratem, jest potwierdzenie, że Wnioskodawca pracuje harcerską metodą wychowawczą, wystawione przez organizację objętą Protektoratem, zgodnie z rozdz. 6 Regulaminu Konkursu.
 • Wnioskodawca przekazuje załącznik w Systemie Obsługi Dotacji wyłącznie w formacie .pdf.
 • Wnioskodawca nie dołącza do wniosku innych załączników.

 

 1. Termin składania wniosków.

Termin składania wniosków na realizację zadań publicznych przypada:

od 04 września 2023 od godziny 14:00 r. do 09 października 2023 r. do godziny 14:00.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków.

Prawidłowe złożenie wniosku w konkursie ROHiS edycja 2024 musi nastąpić przez System Obsługi Dotacji.

W celu złożenia wniosku należy:

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl;
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 i wypełnić wniosek;
 • wysłać wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu ROHiS, edycja 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej wniosku ani składania jej przez ePUAP. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji wniosku w terminie naboru wniosków określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie wnioski złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie wnioski ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 30 listopada 2023 r.

 

 1. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu wniosków i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W edycji 2022 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS) przeznaczono do dofinansowania 7 podmiotów na łączną kwotę 29 098 000 zł.

 

 1. Infolinia ROHiS, edycja 2024.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, edycja 2024. Szczegółowe informacje na temat ROHiS będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu
601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rohis@niw.gov.pl

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare