Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Nabór wniosków

news.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021 – 2030 (RPWRMDS).

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz uchwałą Rady Ministrów nr 163/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021 – 2030.

 

1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym

samym, środki RPWRMDS nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach RPWRMDS działań obejmuje całą wymienioną
w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

 

 • Priorytet 1 – Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań,
 • Ścieżka 1a. Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań
 • Ścieżka 1b. Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań
 • Priorytet 2 – Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań
 • Ścieżka 2a. Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań
 • Ścieżka 2b. Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań

 

Składane oferty mają realizować cel główny RPWRMDS, jakim jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację RPWRMDS.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wyniesie łącznie 8 122 500,00 zł, w tym 2 707 500,00 zł w 2024 r., 2 707 500,00 zł w 2025 r. i 2 707 500,00 zł w 2026 r.

 

4. Zasady przyznawania dotacji.

W Konkursie zaplanowana jest następująca alokacja środków na poszczególne Priorytety:

 

Priorytet

Alokacja na [zł]
2024 rok 2025 rok 2026 rok łącznie
Priorytet 1 2 707 500 zł 2 707 500 zł 2 707 500 zł 8 122 500 zł
Priorytet 2

 

Maksymalna wysokość dotacji, o którą można ubiegać się w ramach Priorytetu 1 lub Priorytetu 2 wynosi 1,5 mln zł w podziale po 500 000 zł na każdy rok realizacji zadania, przy czym dofinansowanie działań w ramach Ścieżki 1b lub 2b, o ile wnioskodawca o to wnioskuje, nie może być większe niż 50% całości wnioskowanej dotacji.

 

Wymagany wkład własny:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021 – 2030. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów.

W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie, ale występuje wyraźna różnica w ocenie: różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów przekracza 30 punktów oraz co najmniej jedna z ocen jest wyższa niż 59 punktów (w tym otrzymała minimum 12,5 punktów w kryterium 1) – oferta kierowany jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankingowej bierze się pod uwagę dwie najbliższe oceny.

 

5. Terminy i warunki realizacji zadania.

Czas realizacji zadania:

W Konkursie Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań – edycja 2024, przewiduje się możliwość dofinansowania projektów trwających i realizowanych w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Zadania nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż 18 miesięcy. W przypadku zadań trwających 18 miesięcy, ich realizacja powinna obejmować 3 lata kalendarzowe, co oznacza, że nie mogą one rozpoczynać się i kończyć w tym samym roku.

Termin realizacji zadania dzieli się na trzy okresy finansowania:

 • od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 • od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
 • od dnia 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem kwalifikowalności kosztów związanych  z  realizacją zadań.

 

6. Zasady składania ofert.

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek z poniższymi zastrzeżeniami:

 • organizacja prowadząca działalność w formule MDS może ubiegać się o dofinansowanie w Priorytecie 1. na wsparcie rozwoju instytucjonalnego (ścieżka 1b), pod warunkiem jednoczesnej realizacji działań programowych w ramach ścieżki 1a lub realizacji międzynarodowych wymian młodzieży finansowanych z innych źródeł.
 • organizacja prowadząca działalność w formule MDS może ubiegać się w Priorytecie 2 o  dofinansowanie wsparcia rozwoju instytucjonalnego (Ścieżka 2b), pod warunkiem jednoczesnej realizacji działań programowych finansowanych w ramach Ścieżki 2a lub realizacji międzynarodowych wymian młodzieży finansowanych z innych źródeł.

 

7. Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od  04 września 2023 od godziny 14:00 r. do 09 października 2023 r. do godziny 14:00.

 

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie RPWRMDS – edycja 2024 musi nastąpić przez System Obsługi Dotacji.

W celu złożenia oferty należy:

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl;
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę;
 • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu RPWRMDS – edycja 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP. Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 30 listopada 2023 r.

 

9. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W edycji 2021 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na konkurs w myśl Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań, „RPWRMDS” przeznaczono do dofinansowania 10 podmiotów na łączną kwotę ok. 8 122 500,00 zł.

 

10. Infolinia RPWRMDS 2024.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań – edycja 2024. Szczegółowe informacje na temat RPWRMDS będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: mds@niw.gov.pl

Dokumenty dotyczące konkursu:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare