Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.


Nabór wniosków

news.png

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 

 • Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);
 • 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości;
 • cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR).

 

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

 

 1. Rodzaj zadania

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki PIR nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 

 1. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach PIR obejmuje całą wymienioną

w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących zadań:

 

Zadanie nr 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła

1.3. Partnerstwa lokalne

 

Zadanie nr 2.  Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży

2.2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle

2.3. Materiały  promocyjne i edukacyjne

2.4. Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła

2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację PIR

Łączna kwota przeznaczona na realizację konkursu w edycji 2024 wynosić będzie 19 200 mln zł.

 

Zadanie alokacja na rok 2024 alokacja na rok 2025 Łącznie
Zadanie 1 2 000 000 zł 2 000 000 zł 4 000 000 zł
Zadanie 2 7 600 000 zł 7 600 000 zł 15 200 000 zł
SUMA 9 600 000 zł 9 600 000 zł 19 200 000 zł

 

Podział środków do poszczególnych Zadań należy traktować jako podział ramowy. W celu racjonalizacji wydatkowania środków w ramach Rządowego Programu NIW-CRSO może dokonać przesunięć środków między zadaniami z zastrzeżeniem braku możliwości zwiększenia alokacji przeznaczonej na Priorytet 4. Pomoc techniczna.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

Wysokość wnioskowanej dotacji:

W ramach konkursu PIR w edycji 2024 można ubiegać się o dotację w wysokości:

 

Zadanie rok 2024 rok 2025 Łącznie
Zadanie 1 do 30.000 zł do 30.000 zł 60 000 zł
Zadanie 2 do 60.000 zł do 60.000 zł 120 000 zł
SUMA 90 000 zł 90 000 zł 180 000 zł

 

Wymagany wkład własny:

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

 

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2024. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

 

W przypadku, gdy różnica ocen dwóch ekspertów zewnętrznych wynosi 30 punktów lub więcej, Oferta jest dodatkowo oceniana przez trzeciego eksperta zewnętrznego. Oferty, których ocena merytoryczna (średnia ocen dwóch ekspertów) jest niższa niż 60 punktów (60% maksymalnej oceny) oraz/lub ocena w kryterium 1 (średnia ocen) jest niższa niż 12,5 punktów zostają ocenione negatywnie pod względem merytorycznym.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Czas realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 grudnia 2023 roku. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach PIR.

 

 1. Zasady składania ofert

Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty. Jedną w zadaniu nr 1 oraz jedną w zadaniu nr 2.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od  4 września 2023 od godziny 14:00 r. do 9 października 2023 r. do godziny 14:00.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie PIR 2024 musi nastąpić przez System Obsługi Dotacji.

W celu złożenia oferty należy:

 

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę
 • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu PIR 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

 

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do końca listopada 2023 r.

 

 1. Zadania publiczne zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim

W edycji 2022 w ramach Rządowego Programu Polsk Inkubator Rzemiosła dofinansowano 238 projektów na łączną kwotę ok. 9 237 599,84 zł.

 

 1. Infolinia PIR 2024

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2022. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: pir@niw.gov.pl

Dokumenty dotyczące konkursu:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare