NOWEFIO 2021

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

  1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
  2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Nabór trwa do 29 marca 2021 roku. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższych dokumentach.

Więcej szczegółów o konkursie znajdziecie w:

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:

 

Poniżej zamieszczona została lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu NOWEFIO 2021, Oferentom, których Oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2021.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Natalia Mykhailovska 5 marca 2021 3:04:48
Wprowadził informację do BIP Natalia Mykhailovska 5 marca 2021 3:04:48
Ostatnio modyfikował: Magda Stec 1 kwietnia 2021 12:15:54