NOWEFIO 2021

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
 2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Nabór trwa do 29 marca 2021 roku. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w poniższych dokumentach.

W ramach konkursu złożonych zostało 2240 ofert, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 611 najwyżej ocenionych projektów.


Priorytet 1

W ramach Priorytetu 1 edycji 2021 NOWEFIO organizacje złożyły 124 oferty. O dofinansowanie można było ubiegać się w dwóch ścieżkach:

 1. Regranting wojewódzki
 2. Regranting tematyczny

Do dofinansowania przeznaczone zostały zostało 24 oferty:

 1. Regranting wojewódzki – 20 ofert;
 2. Regranting tematyczny – 4 oferty.

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 1.

Lista rezerwowa w Priorytecie 1.

Lista ofert negatywnych merytorycznie w priorytecie 1.


Priorytety 2-4

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert, w tym:

 1. w Priorytecie 2 444 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 85;
 2. w Priorytecie 3 86 najwyżej ocenionych oferty – do progu punktowego A 95,5;
 3. w Priorytecie 4 57 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 95,5

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym priorytecie jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2 – 1494) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2021 pomiędzy priorytetami:

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 2.
Lista rezerwowa w Priorytecie 2.

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 3.
Lista rezerwowa w Priorytecie 3.

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 4.
Lista rezerwowa w Priorytecie 4.

Lista ofert negatywnych merytorycznie w priorytetach 2.-4.

 

1 Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy 16 000 000,00 zł
2 Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 46 800 000,00 zł
3 Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 8 000 000,00 zł
4 Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich 6 000 000,00 zł

 

W celu wykorzystania środków dostępnych a ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

 

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2 – po wyczerpaniu alokacji na rok 2022 oraz 2023 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2021. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Na podstawie złożonych odwołań od oceny formalnej, organizacje z poniższej listy zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej:

Rozstrzygnięcie odwołań od oceny formalnej

 


Poniżej zamieszczona została lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu NOWEFIO 2021, Oferentom, których Oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

 • drogą pocztową;
 • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
 • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2021.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Natalia Mykhailovska 5 marca 2021 3:04:48
Wprowadził informację do BIP Natalia Mykhailovska 5 marca 2021 3:04:48
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 16 czerwca 2021 5:01:03