Ustawa o sprawozdawczości organizacji pozarządowych – udogodnienia, a nie zagrożenia

May 21, 2021

W mijającym tygodniu Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego wpisał do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

 

Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie systemu sprawozdawczego i uproszczenie obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych. Organizacje niezależnie od formy prawnej wypełniać będą te same obowiązki, uzależnione jedynie od ich wielkości.  Oznacza to, że najmniejsze organizacje z przychodami do 10 tys. zł. pochodzącymi ze składek zostaną zwolnione z obowiązku składania jakichkolwiek sprawozdań.

 

Podmioty, których przychody nie przekroczą miliona złotych składać będą jedynie uproszczoną informację o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności. Dodatkowo organizacje te będą mogły prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów i kosztów.

 

Tylko 5% największych organizacji pozarządowych, których budżety przekraczają milion złotych, składać będą pełne sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności. To znacząca zmiana, która doprowadzi do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i finansowych. Aż 95% polskich organizacji będzie mogło znacząco zmniejszyć koszty obsługi księgowej oraz efektywniej skupić się na realizacji misji statutowej.

 

Także obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego zostaną uproszczone. Dziś połowa OPP, których roczne przychody przekraczają 100 tys. zł, składa pełne sprawozdanie merytoryczne z działalności. Po zmianach aż 85% OPP z budżetami do 1 miliona zł. będzie mogło w bazie sprawozdań prowadzonej w taki sposób, jak obecnie składać sprawozdanie uproszczone.

Utworzenie jednolitego systemu informatycznego, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą składały sprawozdania i informacje, stanie się kolejnym elementem procesu cyfryzacji państwa, realizowanego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Warto obalać mity! Przewodniczący Komitetu nie przewiduje żadnych form karania organizacji finansowanych z darowizn zagranicznych. W kwestii jawności źródeł przychodów organizacji zmieni się tylko jedno. Dane, w takim zakresie, w jakim składane są obecnie w systemie sprawozdawczym Krajowej Administracji Skarbowej, ujawnione zostaną w publicznej bazie sprawozdań organizacji pozarządowych. Dotyczyć to będzie dla przykładu darowizn, których jednorazowa wartość wynosi co najmniej 15 tys. zł. lub ich łączna suma otrzymana od jednego darczyńcy przekracza 35 tys. zł. Przejrzystość finansowania trzeciego sektora jest postulatem samego środowiska organizacji wyrażanym już na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996 roku.

 

Pojawiające się w mediach próby zdezawuowania inicjatywy, szafowanie epitetami, jest niepoparte żadnymi argumentami! Poczekajmy na projekt, wszystkie środowiska obywatelskie zapraszamy do dialogu nad kształtem przyszłych rozwiązań, w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

NIW logoPL pion CMYK 01 300x245 1