Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

Candidates for Experts

news.png

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria formalne:

1.
posiadać wykształcenie co najmniej wyższe,
2.
posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania wniosków/ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Eksperci NIW-CRSO oceniają wnioski przesyłane w ramach konkursów organizowanych przez Instytut.

Kryterium merytorycznym jest doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej, a dodatkowym atutem posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny wniosków lub ofert składanych w ramach programów finansowanych ze środków publicznych. Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków i ofert.

Jeżeli chcesz zostać ekspertem, zgłoś swoją kandydaturę!

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy:

1.
wypełnić elektronicznie
2.
wypełnione 3 pliki zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko-imię-zawartość pliku
3.
przesłać na adres eksperci@niw.gov.pl z zachowaniem następujących zasad:
  • Kwestionariusz osobowy przesłać w wersji edytowalnej wyłącznie w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods),
  • oświadczenie o niekaralności oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO przesłać w formie edytowalnej lub w formie skanu,
  • mail zatytułować: ekspert NIW.

Nieprzekazanie ww. kompletu dokumentów skutkuje niepodpisaniem umowy z ekspertem oraz uniemożliwieniem przystąpienia do oceny merytorycznej wniosków/ofert.

 

Przewidywane terminy przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zależne będą od terminów ogłaszania konkursów. Ocena merytoryczna będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Podczas oceny merytorycznej wniosków wymagana będzie wysoka dyspozycyjność. Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny wniosków/ofert (o terminie szkolenia NIW-CRSO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

O zakwalifikowaniu się do grona ekspertów NIW-CRSO kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

 

  • podpisanego kwestionariusza osobowego,
  • podpisanego oświadczenia o niekaralności,
  • podpisanej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO.

 

Nieprzekazanie ww. kompletu dokumentów skutkuje niepodpisaniem umowy z ekspertem oraz uniemożliwieniem przystąpienia do oceny merytorycznej wniosków/ofert.

 

Przewidywane terminy przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zależne będą od terminów ogłaszania konkursów. Ocena merytoryczna będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Podczas oceny merytorycznej wniosków wymagana będzie wysoka dyspozycyjność.

 

Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny wniosków/ofert (o terminie szkolenia NIW-CRSO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Nabór ekspertów NIW-CRSO ma charakter ciągły.

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów NIW-CRSO można uzyskać pod adresem e-mail: eksperci@niw.gov.pl (prosimy o zatytułowanie maila: pytanie o nabór) oraz pod numerem telefonu: 601 901 327 (godz. 10.00-12.00).

Dokumenty do pobrania:

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare