Ocena formalna PROO 1b zakończona!

16 października, 2019

Informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1b, edycja 2019 została zakończona.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 26 wniosków złożonych w Generatorze (SOD), 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków ocenionych pozytywnie w wyniku oceny formalnej i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1b 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1b 2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny, wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Opublikowany w PROO