Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – sierpień 2018

10 sierpnia, 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018, zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1495) z poprzedniego wykazu, który zawierał 8 876 organizacji, usunięte zostały 4 organizacje, w tym 3 organizacje, które na dzień przygotowania wykazu są postawione w stan likwidacji, oraz 1organizacja, której wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Ostatecznie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. zawiera 8 872 organizacje.

Organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji, należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, aby część numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.