Badanie „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”

24 marca, 2021

Aktualnie trwa badanie pn. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”. Wykonawcą działającym na zlecenie NIW-CRSO jest Fundacja M.A.P.A. Obywatelska.

Głównym celem badania jest uzyskanie wiedzy o tym jaki wpływ na finansowanie organizacji pozarządowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego wywarła pandemia COVID-19.

Inspiracja do zajęcia się tematem był fakt, że rok 2020 był szczególnie trudny pod względem finansowanym dla jednostek samorządu terytorialnego. Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost nieplanowanych wydatków powiatów, przy jednoczesnym realnym spadku dochodów. Trudna sytuacja budżetowa w roku 2020 i brak realnych szans na jej poprawę w roku 2021 skłoniła wiele samorządów do szukania oszczędności m.in. w środkach przeznaczanych na dofinansowanie organizacji pozarządowych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie badania mamy zamiar ustalić jaka jest skala spadku finansowania organizacji pozarządowych przez JST oraz których sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy to w największym stopniu.

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska przeprowadzi badanie ankietowe jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli dotyczące kwot przeznaczonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na dofinansowanie działalności trzeciego sektora. Dane na ten temat będą pozyskiwanie również z programów współpracy opublikowanych w biuletynach informacji publicznej JST.