Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Kapituła konkursu

news.png

prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Zainteresowania badawcze: socjologia wsi (model migracji zarobkowych ludności wiejskiej, metoda monograficzna), socjologia kultury (przemiany kultury ludowej/wiejskiej/chłopskiej), socjologia socjologii, post-humanistyka (zwrot neo-materialistyczny, neonaturalizm, antropologia sensoryczna, somatosocjologia)

Pedagogika medialna – udział w pracach zespołu ekspertów pod kierunkiem prof. M. Tanasia (przygotowanie raportu na temat zagrożeń cyfrowych dla młodzieży wiejskiej)

Członek zespołu ekspertów PIB NASK – badania międzynarodowe TBQ (Ten Big Questions about ICT in Education)

WYKSZTAŁCENIE

2013 – tytuł profesora nauk humanistycznych

1997 – habilitacja w zakresie socjologii na podstawie dysertacji: „Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych”, Wydział Filozofii i Socjologii – Uniwersytet Warszawski

1985 – doktor socjologii na podstawie rozprawy: „Obrazy kultury ludowej w prasie masowej”, promotor: prof. Antonina Kłoskowska, Instytut Socjologii – Uniwersytet Warszawski

1977 – magister filologii polskiej na podstawie pracy: „Tekst folklorystyczny a problemy genologii”, promotor: prof. Andrzej Lam, Instytut Polonistyki – Uniwersytet Warszawski

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2001 – profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

1991 – adiunkt, docent, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

1978-1991   asystent, adiunkt w Instytucie Kultury MKiS

 

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

  • Nagroda Rektora za tytuł Profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
  • Nagroda Rektora za książkę „Socjologia polskiej wsi”, Uniwersytet Warszawski, 2008

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor uczelniany, pracownik naukowo-dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, autorka licznych publikacji z ewaluacji, transformacji i społecznych wyzwań edukacji, teorii przestrzeni międzykulturowej, społeczeństwa sieci oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w kontekście globalnych i lokalnych zmian tożsamości kulturowej. Animatorka badań ewaluacyjnych w edukacji oraz porównawczych analiz społeczeństwa informacyjnego w warunkach przemian rynkowych i kulturowych a także badań nad nowymi formami społeczeństwa wiedzy.

Współautorka licznych programów szkoleniowych animujących  ewaluację społeczną. W swoich badaniach koncentruje się na społecznej aplikacji ewaluacji rozwojowej. Autorka książki „Ewaluacja społeczna w edukacji”.

Prof. dr hab. Ewa Leś, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzw. UW i kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej UW.

 

Specjalista w zakresie nierówności społeczno-ekonomicznych, przemian współczesnej rodziny i polityki rodzinnej oraz roli zrzeszeń społecznych w państwie. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, The EMES Network oraz International Society for Third Sector Research. Koordynator projektów badawczych z zakresu polityki rodzinnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członek Kolegium Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma naukowego „Voluntary Sector Review”. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, redaktor książek i opracowań.

 

Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UW za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną. W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2010 r. przez śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.

Arkadiusz Jabłoński (1963), filolog, socjolog i filozof społeczny, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalności naukowe: metodologia nauk społecznych, teorie socjologiczne, socjologia wiedzy.

W 1987 roku ukończył studia na kierunku teologia, a w 1989 roku na kierunku filologia polska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 roku na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni na podstawie rozprawy pt. „Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha” uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia i filozofia. Tam też w 2007 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia w specjalności socjologia wiedzy.

Jest Kierownikiem Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. W latach 2012–2016 był dyrektorem tego Instytutu. Od 1 września 2020 roku jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Leszek Korporowicz, dr hab. socjolog kultury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ, kierownik Zakładu Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze, współzałożyciel, a obecnie prezes honorowy  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Jest ekspertem wielu urzędów centralnych, współautorem rządowych  i społecznych projektów ewaluacyjnych, w latach 2004-2006 był przedstawicielem Polski w Komisji Edukacji OECD, pełnił kierownicze funkcje akademickie w uczelniach Warszawy i Krakowa. Autor wielu prac z dziedziny socjologii kultury, studiów międzykulturowych, teoretycznych i metodologicznych podstaw badań ewaluacyjnych, szczególnie ewaluacji rozwojowej oraz edukacyjnych i badawczych projektów animujących humanistyczny kierunek analiz kultury współczesnej, jak Jagiellońskie Studia Kulturowe. Pomysłodawca i organizator   międzynarodowych konferencji i programów badawczych w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz studiów ewaluacyjnych promujących uspołeczniony i dialogiczny charakter refleksji ewaluacyjnej. Doktor honorowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Gragomanowa w Kijowie. Jego główne prace to: „Tworzenie sensu. Język – Kultura – Komunikacja” (Warszawa 1993), współredakcja prac, jak „Komunikacja międzykulturowa” tom I i II (Warszawa, 1996, 1996), przygotowanie pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji pt.: „Ewaluacja w edukacji” (Warszawa 1997), praca habilitacyjna: „Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji” (Warszawa 1996), kolejne prace to: „Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania” (Kraków 2011), „Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego” (Kraków 2016), „Jagiellonian Ideas towards Challenges of Modern Times.” (Kraków 2017).

Profesor Finansów w Szkole Głównej Handlowej, w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest autorem ponad 130 publikacji oraz ok. 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA. Jest członkiem Komisji habilitacyjnych i recenzentem w rozprawach habilitacyjnych powoływanym przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych. Jest wykładowcą na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich. Wykłada na SGH po polsku i po angielsku takie przedmioty jak inżynieria finansowa, rynki finansowe i kapitałowe, bankowość, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne. Jest promotorem ok. 100 prac magisterskich.

Northeastern Illinois University nadał mu w 2012 r. status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych w USA. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych na świecie i w Polsce. Jest w trakcie promocji prac doktorskich.
Jest członkiem Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice oraz Grupy CZH S.A. Był doradcą Wiceministra Finansów.
Jest ekspertem w Departamencie Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Uczestniczył jako ekspert w strategicznych projektach Ministerstwa Rozwoju. Był wiceprezesem i p.o. Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Był doradcą prezesa PKO BP. Był Wiceprezesem Inteligo Bank. Był dyrektorem zarządzającym Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP. Był Wiceprezesem AIG Bank Polska. Był dyrektorem finansowym w Pepsi Cola General Bottlers Poland. Jest ekspertem-komentatorem życia gospodarczego i społecznego w Polsce i na świecie dla takich mediów jak: TVP, TVP Wiadomości, TVP Info, TVP Polonia, TVP Panorama, TVP3, Radio1, Radio3, Radio24, TV Republika, TV Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Warszawa, Radio Wnet, Nasz Dziennik, Kurier Wnet, Parkiet, Finansowanie Nieruchomości, Sieci, TV wPolsce.pl.
Jest autorem licznych ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych i podmiotów gospodarczych w tym GPW. Był ekspertem ekonomicznym w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Był prelegentem lub organizatorem paneli na Kongres590 – 2017 r., Forum Ekonomiczne w Krynicy – 2018 r., Europa Karpat – 2018 r., Forum Biznesowe Szczytu Trójmorza, Bukareszt – 2018 r. W 2016 r. został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW.

Prof. Zbigniew Krysiak jest Prezesem Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: „Wigilia Bez Granic”, „Wspólnoty Serca”, „Wielkanoc Bez Granic”, „Europejski Festiwal Schumana”, „Debata Wspólnoty Narodów Europy”, „Modlitwa Bez Granic”,
„Grupy Schumana”, „Parlamentarne Grupy Schumana”.

Michał Szymon Łuczewski (1979) polski socjolog, specjalizujący się m.in. w socjologii narodu i pamięci. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (magisterium z socjologii i psychologii).

Prowadził badania etnograficzne w Żmiącej, najdłużej badanej wsi na świecie, na podstawie których obronił w 2007 roku pracę doktorską Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Monografia problemowa społeczności lokalnej. Żmijąca: 1370-2007. Praca ta była podstawą książki Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (wyd. 2012).

Visiting scholar na Columbia University (2005–2006). Stypendysta m.in. Collegium Invisibile (2000), Fundacji Nauki Polskiej (2009), Fundacji Fulbrighta (2005), stypendium im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Przewodniczący Collegium Invisibile w latach 2004-2006.

Członek kolegium redakcyjnego czasopisma 44 / Czterdzieści i Cztery. Publicysta m.in. Arcana, Wprost, Res Publica, Polska The Times, współtwórca telewizyjno-prasowego cyklu System 09.

W 2013 otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera za książkę Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej.

W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W 2018 uzyskał habilitację na podstawie książki Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności.

W latach 2013–2019 zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Członek klubu Polska – Rosja w Fundacji im. Stefana Batorego.

Dr hab. Wojciech Misztal kierownik Zakładu Socjologii Zmian Społecznych IPSiR UW. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Badania Wojciecha Misztala koncentrują się na politykach publicznych wobec społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dialogu obywatelskiego (a także społecznego). Interesuje się również socjologią moralności a także socjologią regionu i problematyką niepełnosprawności. We współredakcji ( i współautorstwie rozdziału) z Arturem Kościańskim wydał w tym roku „Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje, IFiS PAN, Warszawa 2019. Jest to pokłosie cyklicznie organizowanych obrad grup tematycznych podczas zjazdów PTS.

Bohdan Rożnowski, dr hab. (1961), psycholog. Absolwent KUL, profesor KUL, Kierownik Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Społecznej; aktywny naukowo badacz w obszarach: psychologia pracy (praca wielozadaniowa, stres i obciążenie pracą), psychologia doradztwa zawodowego (szczególnie problematyka tranzycji zawodowych), psychologia organizacji (zarządzanie konfliktem, motywacja pracowników i postawy pracownicze oraz zarządzanie różnorodnością). Prowadził badania psychologicznych aspektów zaangażowania w wolontariat. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych: monografii, artykułów w czasopismach naukowych i podręczników. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, prezes Lubelskiego Forum Doradztwa Kariery, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Certyfikowany superwizor EUROPSY w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Bohdan Rożnowski, profesor KUL
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
bohdan.roznowski@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2987-8234

ks. prof. Henryk Skorowski (ur. 1950) socjolog, profesor nauk humanistycznych w zakresie chrześcijańskich nauk społecznych, badacz regionalizmów, praw człowieka, problemów bioetycznych; kapłan Towarzystwa Salezjańskiego – święcenia kapłańskie przyjął w 1976. Studiował na KUL i ATK, gdzie od 1984 jest wykładowcą; w latach 1996-2004 dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, następnie prorektor (2008/2010). Wykładał na Akademii Obrony Narodowej, był zastępcą redaktora naczelnego czasopism Saeculum Christianum i Seminare.

 

Za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej odznaczony w 2009 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; laureat Nagrody indywidualnej II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011 przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Władzę rektorską objął w dramatycznych okolicznościach śmierci poprzednika, prowadził rozpoczęte projekty budowlane i inwestował w rozwój infrastruktury. Rozpoczął budowę Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych na kampusie Wóycickiego. Kontynuował tradycję organizowania wydarzeń kulturalnych na UKSW.

kolejny

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Pedagog i andragog, specjalistka z zakresu kształcenia dorosłych w polskich i skandynawskich uniwersytetach ludowych oraz edukacji na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prodziekana do spraw dydaktyki na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Od 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Uczestniczka dziesięciu krajowych projektów naukowo-badawczych, sześciu międzynarodowych projektów, w tym dwóch jako kierownik merytoryczny. Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie pedagogika, członkini Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkini polskich i zagranicznych Towarzystw Naukowych. Autorka 110 publikacji naukowych w tym dwóch książek autorskich, 6 książek pod redakcją, 63 rozdziałów w monografiach, 35 artykułów w czasopismach poświęconych rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz pozaszkolnej edukacji dorosłych – zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Promotorka ponad 150 prac dyplomowych, w tym magisterskich i licencjackich,  promotorka  pomocnicza jednej pracy doktorskiej.

Artur Kościański, doktor, socjolog – jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od wielu lat bada społeczeństwo obywatelskie w Polsce i krajach azjatyckich. Współpracownik Centrum Studiów Środkowo i Wschodnio Europejskich, Uniwersytetu Soochow w Tajpej oraz z akademiami w Wietnamie, Mongolii i Chinach. Jest inicjatorem i organizatorem Laboratorium Dialogu Polska-Azja im. Michała Boyma przy IFIS PAN.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare