Czerwcowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

5 czerwca, 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 4 czerwca 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.

Z wykazu wg stanu na dzień 11 maja 2020 roku, zawierającego 8 879 organizacji pożytku publicznego, zostało usuniętych 5 organizacji:

  • 2 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 3 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 874 organizacje pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.
Opublikowany w OPP