Czerwcowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2023 rok

14 czerwca, 2024

OPP CZERWIEC ZA 2023

 

 

Z wykazu wg stanu na dzień 15 maja 2024 roku, zawierającego 9 244 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 12 organizacji:

 

  • sześć organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • sześć organizacji, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO dodał do wykazu organizację, która w grudniu 2023 roku straciła status organizacji pożytku publicznego i została w styczniu 2024 roku wykreślona z wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku, ale wniosła skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Sąd rejestrowy ponownie wpisał organizacji status organizacji pożytku publicznego pod koniec kwietnia 2024 roku w wyniku rozpoznania środków zaskarżenia. Organizacja ta w terminie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego za 2022 rok.

 

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 233 organizacje pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

 

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

 

W myśl art. 39822 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) utrata mocy orzeczenia referendarza sądowego następuje na skutek wniesienia skargi na to orzeczenie.