Członkowie Komisji Konkursowej poszukiwani

27 września, 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej FIO edycja 2020.

Nabór do Komisji odbywa się na podstawie zarządzenia Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Zarządzenia nr 03/09/2019 z dnia 23 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2020 Priorytet I.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii w ich sprawie wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są w terminie 28-31 października br. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw.gov.pl do 14 października 2019 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.