Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom

Krystyna Chałas, ks. Adam Maj

Głównym celem, tomu Edukacja przez projekty drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II jest odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób możliwe jest zgłębianie nauczania Jana Pawła II w procesie edukacji z zastosowaniem metody projektów?”. Realizacja powyższego celu sprowadza się do ukazania: istoty metody projektów, obiektywnej wartości pedagogii Jana Pawła II wyrażającej się strukturze treści, celach i zadaniach wychowawczo-dydaktycznych stawianych młodzieży, oczekiwanych osiągnięciach, pedagogicznych szansach oraz szczegółowej egzemplifikacji edukacji przez projekty w świetle nauczania Jana Pawła II.

W poszukiwaniu rozwiązania postawionego problemu zastosowano metodę analizy i syntezy literatury oraz projektowania dydaktycznego. Analizie poddano literaturę dotyczącą metody projektów. Wynikiem tej analizy jest syntetyczne ujęcie edukacji przez projekty. Przedmiotem analiz było również nauczanie Jana Pawła II, zwłaszcza zawarte w encyklikach, adhortacjach, orędziach, listach, homiliach skierowanych do młodzieży. W wyniku tej analizy dokonano strukturalizacji treści nauczania, celów i osiągnięć wychowawczo-dydaktycznych oraz szans zgłębiania nauczania Jana Pawła II przez projekty edukacyjne. Synteza wyników analiz tych dwóch obszarów zagadnień stała się podstawą do opracowania i ukazania szczegółowej egzemplifikacji edukacji przez projekty, jako drogi poznania i przyswojenia nauczania Jana Pawła II.