Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom
Przymioty osoby ludzkiej – edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom

Przedstawione opracowanie stanowi syntezę wieloletnich badań teoretycznych i empirycznych prowadzonych przez autorki nad edukacją aksjologiczną i wychowaniem ku wartościom dzieci i młodzieży. Wyrosło ono na gruncie rozmów z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami i członkami środowisk tworzących społeczeństwo obywatelskie, także w oparciu o wyjazdy studyjne do szkół, działania animacyjne podejmowane wśród młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, mające na celu budzić wrażliwość na wartości i promować postawy tych osób, które swoim życiem świadczą o urzeczywistnieniu właściwych struktur hierarchicznych i wdrażają je do procesu wychowawczo-dydaktycznego.

Nasze doświadczenia wskazują na pilną potrzebę syntezy wiedzy teoretycznej z zakresu edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom zorientowanym na osobę ludzką oraz ukazania w zakresie jej praktycznej egzemplifikacji. Zagadnienia te okazują się ważne tym bardziej, że zagadnienia aksjologii pedagogicznej znajdują swój wyraz w podstawie programowane kształcenia nauczycieli. W przedstawionym opracowaniu podjęta została próba wyjścia naprzeciw tym potrzebom.

Autorki, z wprowadzenia do książki