Sektor non-profit w 2016 r.: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy
Sektor non-profit w 2016 r.: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy

Opracowanie zbiorowe 

Publikacja Sektor non-profit w 2016 r.: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy wpisuje się w cykl wydawnictw GUS prezentujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non-profit. Opracowanie stanowi odpowiedz na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) oraz kapitału społecznego; ponadto służy monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowanie to kompleksowo opisuje wyniki badania Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe, w tym dane ze sprawozdań GUS SOF-1 i SOF-4 za 2016 rok, z Instytutu Statystyki Kocioła Katolickiego SAC im. ks. prof. Witolda Zdankiewicza na temat przyparafialnych organizacji Kocioła katolickiego, a także zawiera analiz dynamiki zasobów sektora non-profit w latach 2010-2016.

Z przedmowy