Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r.
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r.

Publikacja „Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r.” przygotowana przez zespół pracowników Wydziału Badań i Analiz Gospodarki Społecznej Departamentu Badań Społecznych GUS oraz Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej Urzędu Statystycznego w Krakowie wpisuje się w cykl wydawnictw GUS prezentujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non-profit.

Opracowanie odpowiada na wzrastające zainteresowanie problematyką społecznej aktywności, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przedmowy

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 rokuSyntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej.


PDF.png 4.60MB