Debata i promocja książki wydanej przez NIW-CRSO pt. „Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po 20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1 marca, 2024

debata banner

 

 

6 marca o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, odbędzie się debata „(R)ewolucja polityki państwa względem społeczeństwa obywatelskiego?”, której będzie towarzyszyła promocji książki wydanej przez NIW-CRSO. W wydarzeniu udział wezmą eksperci i członkowie Rady NIW-CRSO  oraz Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

 

Przypadająca w 2023 roku dwudziesta rocznica uchwalenia przez Sejm RP ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, stanowiła doskonałą okazję do podjęcia dyskusji na temat rzeczywistego wpływu tego aktu prawnego na współczesny sektor obywatelski oraz możliwych (postulowanych przez przedstawicieli różnych środowisk) kierunków jego modyfikacji. Dynamika życia społecznego – niosąc wyzwania niespotykane dwie dekady temu – wręcz obliguje do publicznej oceny funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych oraz do debaty nad kształtem przyszłych mechanizmów regulacji i wsparcia aktywności obywatelskiej.

 

 

W ciągu 6 lat swej działalności Narodowy Instytut Wolności wdrożył 10 rządowych programów dla trzeciego sektora, podejmuje ponadto liczne przedsięwzięcia ukierunkowane na twórczy dialog z reprezentantami trzeciego sektora, jak również na rzetelną analizę jego problemów, potrzeb i osiągnięć. Jednym z takich przedsięwzięć jest publikacja pt. „Odporność i rozwój? Polski sektor obywatelski po 20 latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w której za główny cel obrano próbę odpowiedzi na pytanie, czy w świetle wyzwań kroczących za kryzysem pandemicznym i uchodźczym oraz wobec adekwatnego względem nich wzmożenia aktywności obywatelskiej, ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie wymaga modyfikacji.

 

 

Wśród autorów książki znajdują się osoby pełniące funkcje publiczne, aktywne naukowo w różnych dziedzinach wiedzy, obecne w dyskursie medialnym oraz liderujące różnego rodzaju organizacjom pozarządowym. Owoc współpracy to zbiór rekomendacji i spostrzeżeń, często krytycznych dla animatorów polityki publicznej.

 

 

W kontekście dynamicznej sytuacji politycznej i pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki obowiązujących rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, publikacja nabiera szczególnego znaczenia. Mamy nadzieję, że organizowana debata posłuży  zarówno uwypukleniu diagnoz i wniosków zawartych w książce (m.in. dotyczących mechanizmów regulujących funkcjonowanie trzeciego sektora), jak również zainicjuje merytoryczną dyskusję nad kierunkami zmian w systemie wsparcia dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

W debacie „(R)ewolucja polityki państwa względem społeczeństwa obywatelskiego?” wezmą udział:

  • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW-CRSO;
  • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego;
  • prof. Dariusz Gawin, historyk idei, publicysta, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN;
  • prof. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP;
  • Anna Czyżewska, prezeska zarządu Federacji Mazowia.