Dodatkowy nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO

23 października, 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z:

  • CV kandydata
  • Listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków)
  • Oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
    • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
    • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
    • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.
  • Podpisana przez kandydata informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PROO.

Ostateczny termin: poniedziałek 29 października 2018 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o naborze udziela Magdalena Kąklewska-Brodawka,
e-mail: mbrodawka@niw.gov.pl.

Przeczytaj: Zadania Komitetu Sterująco-Monitorującego

Treść Ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Opublikowany w PROO